Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
Mae rhan yma'r safle ar gyfer athrawon. Mae'n cynnwys gwybodaeth am gyrsiau a datblygiad proffesiynol, a chysylltiadau i adnoddau defnyddiol. 

Cyn-bapurau a chynlluniau marcio – polisi diwygiedig

Rydym wedi diwygio ein polisi cyhoeddiadau i alluogi i ysgolion a cholegau ddefnyddio cyn-bapurau, cynlluniau marcio ac adroddiadau arholwyr fel adnoddau mewnol cyn y byddant ar gael i bawb.

Polisi cyhoeddiadau

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Cyrsiau DPP newydd

Rhaglen Medi 2013 – Gorffennaf 2014 nawr ar gael

Cadwch le ar y cwrs nawr i osgoi cael eich siomi!

Gallwch gadw lle ar y cwrs hyd at bum diwrnod gwaith cyn pob digwyddiad, felly gwnewch hynny'n fuan er mwyn sicrhau eich lle.

Mae CBAC yn cynnal rhaglen o ddatblygiad proffesiynol parhaus i gymedroli asesiad mewnol ac i gyflwyno manylebau newydd.  Fel rheol, swyddogion pwnc arbenigol a safonwyr CBAC sy'n hwyluso'r cyrsiau hyfforddi.

Noder os gwelwch yn dda, gan fod Ofqual wedi diwygio'r rheoliadau ym mis Tachwedd 2012, y bydd yr holl hyfforddiant yn adolygu'r arholiadau ar-lein yn unig.

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnig ar-lein ar gyfer yr holl bynciau TAG a TGAU yn nhymor yr hydref.

Canlyniadau ac Ystadegau

Ystadegau arholiadau rhagarweiniol a therfynol CBAC a gwybodaeth am waith ymchwil CBAC.

Canlyniadau ac Ystadegau

Gwallau mewn papurau arholiad

Mae’n annhebygol y byddwch yn darganfod gwall o fewn un o bapurau arholiad neu ddeunydd asesu CBAC, ond os yw hynny’n digwydd, byddwch mor garedig â gadael i swyddog arholiadau eich canolfan wybod cyn gynted â phosibl.

Rydym hefyd wedi darparu canllawiau ar gyfer swyddogion arholiadau ar hyn y dylent ei wneud, ynghyd â gwybodaeth i ymgeiswyr a all fod o ddiddordeb i chi.

Manylebau unedol - TGAU

Dilynwch y ddolen isod i wylio fideo sy'n esbonio rheolau mynediad ac ail-sefyll ar gyfer manylebau TGAU unedol (Mae'r fideo ond ar gael yn Saesneg):
Fideo manylebau unedol - TGAU

Amserlenni arholiadau

Mae’r amserlen ar gyfer pob arholiad CBAC ar gael yn y ddogfen Amserlenni Arholiadau CBAC.

Mae amserlenni arholiadau ar gyfer AQA, CCEA, Edexcel, OCR a CBAC ar gael ar wefan Adran Addysg y Llywodraeth (dolen allanol).

Pynciau a chymwysterau

I ganfod gwybodaeth am bynciau a chymwysterau, medrwch ddefnyddio'r teclyn 'Canfod cymwysterau ac adnoddau' sy'n ymddangos ar bob tudalen, neu medrwch ddefnyddio map y safle sy'n rhoi ffordd arall o ganfod eich ffordd o gwmpas safle CBAC.

Chwilio am gyrsiau

Defnyddiwch y teclyn chwilio am gyrsiau i chwilio am gyrsiau datblygiad proffesiynol y mae CBAC wedi'u trefnu.

Cysylltu â ni

Os hoffech chi gysylltu â CBAC am fater cyffredinol, medrwch wneud hynny drwy ddefnyddio'r ffurflen gyswllt. Mae manylion cyswllt uniongyrchol ar gyfer y swyddogion pwnc sy'n gyfrifol am ddatblygu a chefnogi pob cymhwyster yn ymddangos ar waelod pob tudalen pwnc. Fel arall, medrwch gysylltu ag un o'r cysylltiadau sy' ar y dudalen cysylltwch â ni.