Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
Mae CBAC yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau ar gyfer Cymru: TAG UG/U; TGAU; cymwysterau galwedigaethol Llwybrau, o lefel mynediad i lefel 3 a 4; Sgiliau Hanfodol Cymru; y Project a Bagloriaeth Cymru.

Mae adnoddau print a digidol dwyieithog ar gael i gefnogi athrawon wrth iddynt addysgu'r cymwysterau: ceir manylebau, deunyddiau asesu a chanllawiau rhyngweithiol ar-lein i athrawon ar dudalennau'r pynciau perthnasol. Mae gwefan adnoddau newydd yn cael ei chynhyrchu ar hyn o bryd, ac rydym yn gwerthfawrogi adborth gan ddefnyddwyr. 

Darperir cyngor personol gan ein harbenigwyr pwnc a'n staff gweinyddol

Ymholiadau cymwysterau cyffredinol: exams@wjec.co.uk

Byddwn yn darparu manylion am unrhyw newidiadau cyn gynted ag y bônt ar gael, a gall athrawon danysgrifio i dderbyn diweddariadau e-bost am bynciau penodol ar dudalennau'r pynciau hynny er mwyn cadw mewn cysylltiad.

CBAC yng Nghymru

Mae Adran Addysg a Sgiliau'r Llywodraeth wedi cadarnhau y bydd cymwysterau TGAU newydd mewn iaith Saesneg, Cymraeg a Mathemateg o Fedi 2015 ymlaen, a fydd yn adlewyrchu’r gwelliannau a ddisgwylir o’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.

Disgwylir manylion am gymwysterau TAG yng Nghymru, gan gynnwys strwythur ehangach Uwch Gyfrannol a safon Uwch, gan Lywodraeth Cymru yn ystod haf 2013.

Mae CBAC wedi bod yn cydweithio'n agos ag athrawon, arholwyr a chydweithwyr mewn addysg uwch er mwyn paratoi ar gyfer y newidiadau. Rydym mewn trafodaethau yn gyson â Llywodraeth Cymru a rhanddeiliad eraill er mwyn sicrhau ein bod yn darparu cymwysterau o'r radd flaenaf i bobl ifanc sy'n werthfawr ac yn cael eu cydnabod gan gyflogwyr a phrifysgolion yng Nghymru a thu hwnt.

Ailsefyll TAG yn Ionawr 2014 i ganolfannau tu allan i Loegr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau yn ddiweddar ei fod yn dymuno sicrhau fod cyfres arholiadau TAG Ionawr 2014 ar gael i ymgeiswyr a ddechreuodd rhaglen astudio TAG yn y pwnc hwnnw yn ystod y flwyddyn academaidd 2012-13 neu'n gynt yn unig.

Yng ngoleuni'r penderfyniad hwn, gall CBAC gadarnhau nad yw ymgeiswyr sydd wedi dechrau rhaglen astudio TAG ym Medi 2013 yn gymwys i gael mynediad i'r unedau TAG yn Ionawr 2014. Rhaid i unrhyw ymgeiswyr sy'n cymryd y cyfle i ailsefyll yn Ionawr 2014 "gyfnewid" yr unedau hyn erbyn haf 2014 fan bellaf.
 

Adolygiad o Gymwysterau 14-19 yng Nghymru

Mae CBAC yn awyddus i gymryd rhan ganolog yn y trafodaethau am gymwysterau 14-19 yng Nghymru. Gwnaethom gyfrannu ymateb i’r ymgynghoriad yn 2012, a byddwn yn rhannu ein safbwyntiau ar y materion dan sylw yn y misoedd i ddod.

Byddwn yn ychwanegu at y rhestr ddogfennau isod wrth i’r trafodaethau fynd rhagddynt.

17 Mai 2013: Llythyr y Cynghorydd David Lewis, Is-Gadeirydd a Chadeirydd Gweithredol CBAC at Leighton Andrews
15 Mai 2013: Llythyr Leighton Andrews at y Cynghorydd David Lewis, Is-Gadeirydd a Chadeirydd Gweithredol CBAC
10 Mai 2013: Llythyr y Cynghorydd David Lewis, Is-Gadeirydd a Chadeirydd Gweithredol CBAC at y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC (dogfen Saesneg)
10 Mai 2013: Llythyr diweddaraf Gareth Pierce at Bennaeth Adran Cymwysterau a Rheoleiddio Llywodraeth Cymru (dogfen Saesneg)
7 Mai 2013: Llythyr Gareth Pierce at Bennaeth Adran Cymwysterau a Rheoleiddio Llywodraeth Cymru (dogfen Saesneg)
29 Ionawr 2013: Sylwadau CBAC ar ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Cymwysterau 14-19
16 Ionawr 2013: Llythyr diweddaraf Gareth Pierce at Christine Chapman AC
11 Ionawr 2013: Llythyr Gareth Pierce at Christine Chapman AC  (dogfen Saesneg)
10 Ionawr 2013: Erthygl Gareth Pierce yn y Western Mail
28 Tachwedd 2012: Ymateb cynnar CBAC i Adroddiad Cymwysterau 14-19
1 Medi 2012: Ymateb CBAC i’r ymgynghoriad (dogfen Saesneg)

Ymholiadau'r wasg

Dafydd Wyn, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
029 2026 5102 dafydd.wyn@cbac.co.uk