Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
22 Chwefror 2013

TGAU Saesneg Iaith yng Nghymru

"Un o flaenoriaethau allweddol CBAC yw bod dysgwyr yng Nghymru yn cyflawni cymwysterau sydd yr un mor werthfawr a chludadwy â chymwysterau eraill ar draws y DU. Yn benodol, mae cymwysterau TGAU mewn pynciau craidd megis Saesneg Iaith yn cael eu defnyddio gan ddysgwyr naill ai fel pasbort i gyflogaeth neu i astudiaethau pellach.

"Mae'n hanfodol felly ein bod yn parhau i weithio gyda rheoleiddwyr a sefydliadau dyfarnu eraill i sicrhau cymaroldeb a chysondeb o ran safonau o fewn y brand TGAU. Nid yw'r amod arbennig o ran papurau ar wahân ar gyfer ymgeiswyr yng Nghymru yn un y byddai CBAC wedi argymell, ond bellach mae angen i ni archwilio'r goblygiadau hyn gyda Llywodraeth Cymru ac Ofqual er mwyn gallu parhau i ddarparu sicrwydd ynglŷn a chymaroldeb safonau."

Ardystio

"Mae’r hyn sydd wedi cael ei gyhoeddi heddiw fel amod arbennig sy'n ymwneud ag ardystio wedi ymddangos, mae’n debyg, oherwydd y materion a godwyd yr haf diwethaf o ran TGAU Saesneg Iaith. Er mwyn osgoi dryswch i ddysgwyr a defnyddwyr tystysgrifau, mae CBAC o'r farn bod angen i Lywodraeth Cymru sefydlu polisi clir a chyson sy'n gallu cael ei gymhwyso i ardystio’r holl bynciau TGAU, pa bynnag y corff dyfarnu. Nid yw'r amod arbennig presennol yn cyflawni hynny, a byddwn felly yn gofyn am drafodaethau gyda Llywodraeth Cymru fel rheoleiddiwr."

Cymwysterau Cymru

"Mae CBAC yn cytuno y dylai Cymwysterau Cymru "ddatblygu dull newydd o reoleiddio" ac mae'r dull hwn angen cael ei ddiffinio a'i weithredu ar frys gan y bydd angen i brosesau achredu cymwysterau fod yn weithredol o fewn y 12 mis nesaf. Hefyd bydd mynegi’r dull newydd hwn o reoleiddio yn darparu gwell dealltwriaeth i randdeiliaid o ran sut mae rheoleiddio yn cael ei atgyfnerthu yn ogystal â chael ei wahanu oddi wrth y llywodraeth.

"Nid ydym yn credu y dylid esgus bod swyddogaeth reoleiddio yn "annibynnol" os ydyw yn y pen draw, yn rhan o sefydliad sydd hefyd yn ymgymryd â swyddogaethau dyfarnu sy'n ddarostyngedig i'r rheoliadau hynny. Gydag agenda i ddiwygio cymwysterau sylweddol ar y gweill yng Nghymru sy'n cynnwys gweithio gyda brandiau TGAU a TAG a fydd hefyd yn parhau i gael eu defnyddio mewn gwledydd eraill, mae CBAC yn credu'n gryf mai rheoleiddiwr wirioneddol annibynnol sydd ei angen ar hyn o bryd er mwyn diogelu buddiannau dysgwyr yn Nghymru.

"Felly, mae CBAC yn credu y dylai'r bwriad o weithredu argymhelliad pump o'r Adroddiad Cymwysterau 14-19 barhau fel y dull cam wrth gam sy'n cael ei awgrymu gan eiriad yr argymhelliad h.y. i ddechrau (a hynny ar frys) dylid ei sefydlu ar gyfer  “rheoleiddio a sicrhau ansawdd”, gyda'r posibilrwydd y dylai “mewn amser gymryd cyfrifoldeb am ddatblygu a dyfarnu".

Ymatebion eraill

Angela Burns AC a Simon Thomas AC

Ymholiadau'r Wasg

Dafydd Wyn, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu    
029 2026 5102 dafydd.wyn@cbac.co.uk