Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
16 Rhagfyr 2011

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Dethol Addysg yn San Steffan ddoe, pwysleisiodd Gareth Pierce, Prif Weithredwr CBAC, ansawdd a gonestrwydd gwaith CBAC, gan nodi ein bod yn cyflogi timau profiadol o arbenigwyr pwnc i ddatblygu a darparu ein manylebau ac i gefnogi athrawon trwy gyfnodau o newid aml.
 

Digwyddiadau datblygiad proffesiynol CBAC

Fel elusen nad yw’n gwneud elw, mae CBAC yn ystyried ein cyrsiau datblygiad proffesiynol yn wasanaeth i athrawon, sy’n rhoi adborth ar arholiadau a aeth heibio a chyngor arbenigol ar arfer da yn yr ystafell ddosbarth. Dywedodd Gareth Pierce bod y digwyddiadau hyn yn gwneud colled. “Rydym yn codi £120 y diwrnod, ac yn darparu’r sesiynau yn rhad ac am ddim pan rydan ni’n cyflwyno manylebau newydd. Mynychir y digwyddiadau gan amlaf gan arbenigwyr pwnc sydd yn gweithio i CBAC, hwythau yn gyn-athrawon y mae cynrychiolwyr yn gwerthfawrogi eu cefnogaeth yn fawr.”

Mae CBAC yn gwerthuso pob un o’r 400 cwrs datblygiad proffesiynol a drefnir yng Nghymru a Lloegr. Ar y cyfan mae’r sylwadau yn gadarnhaol dros ben, ac mae CBAC yn gweithredu i ymateb i unrhyw awgrymiadau ynglyn â gwella’r ddarpariaeth. Serch hynny, cadarnhaodd Gareth Pierce y byddai CBAC yn gwella’r canllawiau a roddir i gyfranwyr, er mwyn cynnal safon broffesiynol uchel y cyrsiau.


Uniondeb papurau arholiad

Cadarnhaodd Gareth uniondeb a diogelwch papurau arholiad TGAU Hanes y dyfodol, gan nodi nad oeddent wedi cael eu peryglu o gwbl mewn unrhyw ddigwyddiad hyfforddi. “Roedd rhai o’r geiriau a ddefnyddiwyd gan yr arholwyr yn anaddas” meddai, “ond roedd y cynnwys yr oeddent yn ei gyfleu yn dilyn canllawiau i athrawon cyhoeddedig CBAC.”

Safonau a chystadlu

Parthed cymharu safonau’r gwahanol gyrff dyfarnu, eglurodd Gareth bod y trefniadau a’r fethodoleg yn cael eu cytuno gyda’r rheoleiddwyr, sef Ofqual yn Lloegr a’r AAaS yng Nghymru. “Mae sicrhau cymaroldeb safonau yn un thema sy’n dod â ni i gyd at ein gilydd” meddai. “Mae ein staff technegol yn gweithredu ar y cyd mewn trafodaeth gyda’r rheoleiddwyr i sicrhau bod safonau graddio yn gymaradwy ar draws y cyrff dyfarnu i gyd.”

“Dydan ni ddim yn cystadlu ar y graddau a ddyfernir” meddai Gareth, “rydym yn cystadlu ar roi gwerth am arian, ar safon y gwasanaeth a ddarparwn, ac ar yr adnoddau yr ydym yn eu cynhyrchu i gefnogi athrawon.”

Y camau nesaf

Mae CBAC yn cefnogi’n llwyr gynlluniau llywodraethau a rheoleiddwyr Cymru a Lloegr i adolygu’r system arholiadau. “Mae CBAC wedi llawn ymrwymo i ddarparu gwasanaethau addysgol o’r ansawdd uchaf posibl i athrawon a myfyrwyr” meddai Gareth Pierce. “Edrychwn ymlaen at gyfrannu at drafodaeth ar ddarparu gwelliannau parhaus mewn addysg yng Nghymru a Lloegr ac at chwarae ein rhan yn cefnogi myfyrwyr i gyflawni’u potensial.”