Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
Dyluniwyd rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) CBAC er mwyn helpu athrawon i wella safonau yn yr ystafell ddosbarth ac i gyflwyno ein manylebau yn y ffordd fwyaf effeithiol.

Rydym yn falch o ddarparu’r rhaglen hon drwy gynnwys ar-lein a digwyddiadau wyneb yn wyneb. Mae penderfyniad Ofqual i wneud rhai newidiadau i’r ffordd y mae digwyddiadau DPP yn cael eu cynnal gan sefydliadau dyfarnu wedi rhoi’r cyfle i ni edrych ar sut rydym yn bodloni gofynion athrawon, gan sicrhau ein bod yn darparu’r gefnogaeth orau posibl.

Digwyddiadau rhad ac am ddim i gyflwyno cefnogaeth asesu ar-lein CBAC ac amlinellu datblygiadau pellach

Cyrsiau Wyneb yn Wyneb i Athrawon

Mae CBAC yn cynnig cyrsiau DPP wyneb yn wyneb er mwyn safoni’r asesu mewnol a chyflwyno manylebau newydd. Mae’r cyrsiau gan amlaf wedi’u hwyluso gan swyddogion pwnc arbenigol a safonwyr CBAC.

Cyrsiau Wyneb yn Wyneb i Athrawon

Yn dilyn adolygiad Ofqual o reoliadau ym mis Tachwedd 2012, bydd yr holl hyfforddiant adolygu arholiadau yn cael ei ddarparu ar-lein.

Wrth gadw lle ar gwrs wyneb yn wyneb, rydych yn cytuno â’r Telerau a’r Amodau.

Gwybodaeth ynglŷn â chyrsiau DPP y mae darpariaeth ar-lein wedi cymryd eu lle

Adolygu Arholiadau Ar-lein

O dymor yr hydref 2013, bydd CBAC yn cynnig rhaglen Adolygu Arholiadau Ar-lein. Bydd yr adnodd ar-lein arloesol hwn yn caniatáu i athrawon barhau i dderbyn DPP o safon uchel mewn modd newydd a rhyngweithiol. Bydd yr Adolygiad Arholiadau Ar-lein yn darparu gwasanaeth wedi’i deilwra i anghenion penodol athrawon a bydd ar gael i ganolfannau cofrestredig CBAC.

Rhagor o wybodaeth am yr Adolygu Arholiadau Ar-lein

Dadansoddi Canlyniadau Ar-lein

Mae Dadansoddi Canlyniadau Ar-lein CBAC yn galluogi athrawon i archwilio’n fanwl sut mae eu myfyrwyr wedi perfformio yn yr unedau TAG a TGAU a asesir yn allanol, a chymharu hyn ag eraill yn y ganolfan a holl ymgeiswyr CBAC.

Yn dilyn adborth gan athrawon, rydym wedi gwella’r ffordd y cyflwynir data i athrawon i’w gwneud yn haws i gymharu perfformiad eu myfyrwyr.

Gallwch gael mynediad at Ddadansoddi Canlyniadau Ar-lein ar Wefan Ddiogel CBAC. Dewiswch Data ar Lefel Eitem ar y ddewislen ar yr ochr chwith.

Noder mai gwybodaeth yn benodol i’r ganolfan yw’r wybodaeth hon a’i bod ar gael i athrawon y ganolfan honno’n unig.

Rydym wedi paratoi cyflwyniad i’ch arwain drwy’r system.

Safoni’r Asesiad Mewnol Ar-lein

Mae deunyddiau ar safoni’r asesiad mewnol ar Wefan Ddiogel CBAC. Dewiswch Llwytho i lawr Adnoddau PDF i gyrchu’r rhain ar gyfer pynciau penodol.

Mae mynediad i’r wefan ddiogel wedi’i ddiogelu gan gyfrinair. Ewch at eich swyddog arholiadau i gael cyfrinair eich canolfan.