Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cwestiynau Cyffredin

Cw. Beth sy'n digwydd os wyf yn methu'r dyddiad cau i wneud cais am bapur wedi'i addasu?  

A. Lle nad yw'n bosibl i CBAC (oherwydd cyfyngiadau amser) gynhyrchu papur wedi'i addasu, gall CBAC ganiatáu i'r ganolfan fwyhau'r papur dan sylw (dan amodau diogel) hyd at 90 munud cyn amser dechrau swyddogol yr arholiad. Rhaid i'r ganolfan dderbyn cymeradwyaeth CBAC roi caniatâd (TMA) o flaen llaw.
________________________________________
Cw. Beth sy'n digwydd os caiff rhan o waith cwrs ymgeisydd neu ei waith cwrs i gyd ei golli neu ei ddinistrio'n ddamweiniol?

A. Gofynnir i ganolfannau (yn yr holl amgylchiadau) i gyflwyno copi wedi'i lenwi o JCQ/LCW FFURFLEN 15 i Gofynion Arbennig yn CBAC ac i'r safonwr.
________________________________________

Cw. Beth sy'n digwydd os bydd ymgeisydd yn dod i arholiad gydag anaf?

A. Gall canolfannau gyflwyno cais am drefniant mynediad addas (ysgrifennydd) gan ddefnyddio TMA. Efallai yr hoffai canolfannau wneud cais am Ystyriaeth Arbennig hefyd gan ddefnyddio'r system ar-lein, os yw'n briodol gwneud hynny.
________________________________________
Cw. Mae gennym sawl ymgeisydd ag anawsterau clyw a lleferydd. Pa gonsesiynau y gellir eu rhoi i'r ymgeiswyr hyn wrth sefyll arholiadau "llafar" ITM/Cymraeg/Cymraeg Ail Iaith neu "siarad a gwrando" Saesneg?

A. Gall ymgeiswyr sydd â nam sylweddol ar y lleferydd neu'r clyw wneud cais (trwy'r ganolfan arholiadau) ar hyn o bryd am eithriad rhag cydrannau siarad a gwrando a llafar yr arholiadau uchod. Byddai unrhyw ymgeisydd sy'n cael ei eithrio rhag cydran o'r fath yn derbyn gradd wedi'i gwella ond byddai arnodiad yn cael ei roi ar y dystysgrif ar gyfer y pwnc hwnnw.
________________________________________

Cw. Beth yw'r gofynion lleiaf ar gyfer gwella graddau mewn achosion o absenoldeb derbyniol?

TAG Rhaid i 40% o'r asesiad cyfan fod wedi'i gwblhau.

  • Ar gyfer manylebau llinol Safon Uwch, rhaid fod ymgeiswyr wedi cwblhau o leiaf 40% o gyfanswm yr asesiad.
  • Yn achos manylebau unedol Safon Uwch, rhaid i ymgeisydd fod wedi cwblhau o leiaf 50% o'r asesiad cyfan gydag o leiaf un uned U2.
  • Ni chyhoeddir dyfarniad Safon Uwch ar sail unedau UG yn unig. 
  •  Bydd gwelliant a roddir yn yr UG yn cael ei drosglwyddo i'r Safon Uwch.

TGAU Rhaid i 40% o'r asesiad cyfan fod wedi'i gwblhau. 
________________________________________

Cw. Ni ymunodd un o'm hymgeiswyr â'r ysgol tan Flwyddyn 11. Nid oedd yn ein hysgol pan gwblhawyd un o'r ddau ddarn o waith cwrs oedd ei angen, ac nid oes ganddo unrhyw beth o'i ysgol flaenorol, un darn yn unig sydd ganddo i'w gyflwyno. Teimlwn y byddai'n annheg gofyn iddo gwblhau ail ddarn oherwydd cyfyngiadau amser. Oes unrhyw beth y gallwn ei wneud o ran cyfartalu marciau fel nad yw'n cael ei gosbi am beidio â bod yma?

A. Gellir ond caniatáu goddefeb am gyflwyno llai o waith cwrs os dioddefodd yr ymgeisydd salwch/brofedigaeth na ragwelwyd neu os digwyddodd rhyw anffawd arall yn ystod cyfnod cynhyrchu'r gwaith. Nid yw hyn yn cynnwys ymgeisydd sy'n cael ei gofrestru am arholiad yn ddiweddarach na'r arfer.
Ni ddylai canolfan newid marciau o dan unrhyw amgylchiadau.
Mae'n ddrwg gennyf eich hysbysu na ellir caniatáu unrhyw oddefeb yn yr achos hwn.