Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gofynion Arbennig

Mynediad

Mae manylion llawn am y dulliau i'w dilyn ar gyfer Trefniadau Mynediad ac Ystyriaeth Arbennig i'w cael yn llyfryn y CGC 'Trefniadau Mynediad, Addasiadau Rhesymol ac Ystyriaeth Arbennig'. Gellir llwytho'r canlynol i lawr mewn fformat PDF o wefan y CGC - copïau o'r llyfryn a chopïau o'r ffurflenni perthnasol i gyd.

Trefniadau Mynediad

Gall fod gan rai ymgeiswyr arholiad yr hawl i gael trefniadau mynediad penodol, i'w cefnogi wrth iddynt sefyll arholiadau.

Mae amrywiaeth eang o drefniadau mynediad ar gael - e.e. darparu darllenydd, ysgrifennydd, amser ychwanegol ayb.

Dylid prosesu'r holl geisiadau am 'drefniadau mynediad' TAG/TGAU gan ddefnyddio'r system ar-lein, Trefniadau Mynediad Ar-lein (AAO) sy'n cael ei defnyddio gan holl gyrff dyfarnu'r CGC. Gellir cyrchu AAO o wefan ddiogel CBAC. Dylid cyflwyno ceisiadau am gymwysterau eraill CBAC gan ddefnyddio ffurflenni papur, sydd ar gael i'w llwytho i lawr o'r dudalen Trefniadau Mynediad ar wefan y CGC.

Dylai'r rhan fwyaf o'r ceisiadau ar lefel TAG/TGAU gael eu datrys yn awtomatig gan ddefnyddio AAO. Mewn unrhyw achosion lle nad yw cais yn cael ei gymeradwyo, bydd AAO yn caniatáu i'r Swyddog Arholiadau gyfeirio'r cais i'r cyrff dyfarnu perthnasol i'w benderfynu ar wahân.

Ystyriaeth Arbennig

Yn achos ymgeiswyr y mae eu perfformiad mewn arholiad yn cael ei effeithio gan amgylchiadau y tu hwnt i'w rheolaeth (salwch, profedigaeth ayb), gallai fod ganddynt yr hawl i gael Ystyriaeth Arbennig. Mae'r dulliau hyn yn gyffredin i'r holl Gyrff Dyfarnu Cymwysterau Cyffredinol.

Gellir rhoi Ystyriaeth Arbennig i ymgeiswyr cymwys sydd yn:

a. Presennol am asesiad ond o dan anfantais,
b. Absennol o asesiad wedi'i amserlennu oherwydd salwch neu reswm derbyniol arall - mae hyn yn berthnasol i'r gyfres derfynol (ymgeiswyr cyfnewid) yn unig.

Dylai canolfannau gyflwyno cais am ymgeiswyr unigol a cheisiadau grŵp gan ddefnyddio 'Ystyriaeth Arbennig' ar-lein sydd ar gael o wefan ddiogel CBAC. Dylid parhau i ddefnyddio'r ffurflen JCQ/SC Ffurflen 10 ar gyfer asesiadau dan reolaeth/oruchwyliaeth heb eu hamserlennu. Dylid cyflwyno Ffurflen 15 JCQ/LCW ar gyfer gwaith a aseswyd yn y ganolfan sydd wedi'i golli. Dylid cysylltu tystiolaeth feddygol ychwanegol lle y bo'n briodol gwneud hynny.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â threfniadau mynediad neu ystyriaeth arbennig, cysylltwch â:

Papurau wedi'u haddasu:

modifiedpapers@wjec.co.uk

Trefniadau Mynediad (ac eithrio papurau wedi'u haddasu):

specialrequirements@wjec.co.uk
Ffôn: 029 2026 5155