Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gwefan Ddiogel - Cwestiynau Cyffredin

Beth yw Gwefan Ddiogel CBAC?

Gwefan Ddiogel y gellir ei chyrchu gan staff awdurdodedig yn unig mewn canolfannau sy'n cydweithio â CBAC. Mae'r deunyddiau'n cynnwys cylchlythyron, cyn-bapurau a chynlluniau marcio, llwytho i fyny ffeiliau cofrestriadau/newidiadau a'r gallu i wneud ymholiadau ar ôl y canlyniadau ar-lein.

Sut medraf gofrestru ar gyfer y Wefan Ddiogel?

Canolfannau Cofrestredig - Danfonwch e-bost at securewebsite@wjec.co.uk gan nodi rhif y ganolfan, enw'r ganolfan, enw cyswllt a chyfeiriad e-bost. Swyddog Arholiadau y ganolfan yn unig ddylai anfon yr e-bost hwn. Yna byddwn yn danfon llythyr cofrestriad at eich canolfan cyn gynted ag y bo modd. Unwaith y byddwch wedi eich cofrestru, bydd y swyddog arholiadau yn gallu cofrestru cyfrifon ychwanegol ei hun.

Ymgynghorwyr AALl - Danfonwch e-bost at securewebsite@wjec.co.uk gan nodi'ch enw, swydd, AALl, cyfeiriad postio'r AALl a chyfeiriad e-bost. Danfonir llythyr cofrestriad atoch cyn gynted ag y bo modd.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i brosesu cais i gofrestru ar gyfer y Wefan Ddiogel?

Ein nod yw danfon llythyr cofrestriad atoch o fewn dau ddiwrnod gwaith. Nodwch ar eich e-bost os yw eich cofrestriad yn un brys.

Yr wyf yn athro/athrawes, allaf i gofrestru ar gyfer y Wefan Ddiogel?

Gall swyddog arholiadau eich canolfan greu cyfrifon â chyrchiad cyfyngedig a fydd yn galluogi i chi weld yr eitemau sydd o ddiddordeb mwyaf, megis cyn-bapurau, cynlluniau marcio, data lefel eitem a chylchlythyrau. Os nad yw eich swyddog arholiadau wedi cofrestru, gofynnwch iddynt ddanfon e-bost at securewebsite@wjec.co.uk gan nodi rhif y ganolfan, enw'r ganolfan, enw cyswllt a chyfeiriad e-bost.

Yr wyf wedi anghofio fy nghyfrinair ar gyfer y Wefan Ddiogel.

Os mai chi yw prif daliwr y cyfrif (h.y. y swyddog arholiadau) yna danfonwch e-bost at securewebsite@wjec.co.uk gan nodi rhif y ganolfan ac enw cyswllt fel y gallwn ailosod eich cyfrinair a'ch hysbysu un ai drwy ffacs neu drwy'r post. Sylwer mai at ffacs / cyfeiriad post cofrestredig y ganolfan yn unig y gellir anfon y wybodaeth hon.
Os oes gennych gyfrif ar gyfer y Wefan Ddiogel a osodwyd ar eich cyfer gan swyddog arholiadau eich canolfan, yna eich swyddog arholiadau yn unig fydd yn gallu ailosod eich cyfrinair.

Yr wyf wedi anghofio fy enw defnyddiwr ar gyfer y Wefan Ddiogel.

Os mai chi yw prif daliwr y cyfrif (h.y. y swyddog arholiadau) yna danfonwch e-bost at securewebsite@wjec.co.uk fel y gallwn ddanfon nodyn atgoffa at y cyfeiriad e-bost cofrestredig. Os oes gennych gyfrif ar gyfer y Wefan Ddiogel a osodwyd ar eich cyfer gan swyddog arholiadau eich canolfan, yna eich swyddog arholiadau yn unig fydd yn gallu eich atgoffa o'ch enw defnyddiwr.

Mae mwy nag un swyddog arholiadau yn ein canolfan. Oes modd i bob un ohonom gofrestru?

Ar hyn o bryd dim ond un prif daliwr cyfrif sydd i bob canolfan. Gall deiliad y prif gyfrif osod cyfrifon ychwanegol.

Rydym wedi cofrestru ar gyfer y Wefan Ddiogel ond mae'r swyddog arholiadau wedi gadael / ar absenoldeb tymor hir ac mae angen i ni wybod manylion y cyfrif defnyddiwr.

Danfonwch e-bost at securewebsite@wjec.co.uk gan nodi rhif y ganolfan, enw, cyfeiriad e-bost newydd ac enw cyswllt. Yna byddwn yn ailosod y cyfrif ac yn eich hysbysu trwy lythyr/ffacs fel y bo'n briodol. Sylwer y gallwn gyfathrebu â manylion cofrestredig y ganolfan yn unig.

Yr wyf yn ymgeisydd. Oes modd i mi gofrestru ar gyfer y Wefan Ddiogel?

Nac oes. Mae adnoddau megis cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael am dâl isel o'n siop ar-lein - www.wjec.co.uk/shop. Fel arall, medrwch lawrlwytho ein cyn-bapurau am ddim.

Yr wyf yn siwr fy mod yn defnyddio'r cyfrinair cywir ond ni allaf fewngofnodi o hyd.

Mae'n bosib bod eich cyfrifiadur wedi storio'r cyfrinair anghywir. Rhowch dro ar glirio'ch cyfrineiriau - yn Internet Explorer 6 - Tools - Internet Options - Content - Auto Complete - Clear Passwords. SYLWER BYDD HWN YN CLIRIO POB CYFRINAIR SYDD WEDI'I STORIO.

Os nad yw hwn yn gweithio, cysylltwch â securewebsite@wjec.co.uk gan nodi rhif eich canolfan. Byddwn yn anelu at gysylltu â chi o fewn yr awr.

Yr wyf wedi e-bostio securewebsite@wjec.co.uk ond nid wyf wedi cael ateb.

Caiff pob e-bost ei gydnabod o fewn yr awr fel arfer. Caiff cofrestriadau newydd eu danfon o fewn 2 ddiwrnod gwaith fel arfer a phob ymholiad arall eu danfon yr un diwrnod gwaith fel arfer. Os ydych yn sicr eich bod wedi danfon yr e-bost at securewebsite@wjec.co.uk yna dylech un ai ailddanfon eich ymholiad neu ffonio 029 2026 5163.

Nid ydyw ein canolfan wedi'i chofrestru gyda CBAC ond hoffwn edrych ar adnoddau ar y Wefan Ddiogel. Oes modd i ni gofrestru?

Os nad oes gennych fynediad i'r Wefan Ddiogel ac am gael gweld rhywfaint o adnoddau pwnc cysylltwch â swyddog pwnc/swyddog cefnogi'r pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo: gallwch dderbyn yr adnoddau heb fod angen defnyddio'r Wefan Ddiogel.

Unwaith y byddwch wedi gwneud penderfyniad i gofrestru ymgeiswyr gyda CBAC, dylech gofrestru fel canolfan ar unwaith.  Gellir cael gwybodaeth ar gofrestru fel canolfan CBAC o exams@wjec.co.uk. Bydd angen i chi gofrestru am y Wefan Ddiogel wedyn er mwyn elwa'n llawn o'r gwasanaeth. Gweler Sut medraf gofrestru am wybodaeth bellach.

Mae angen cymorth pellach arnaf yngl?n â chofrestru ar gyfer y Wefan Ddiogel.

E-bostiwch securewebsite@wjec.co.uk neu ffoniwch 02920265163.

Mae gennym sawl canolfan. Oes angen i ni gofrestru pob un ohonynt?

Mynediad i wybodaeth am ymgeiswyr sy'n berthnasol i'r ganolfan benodol honno yn unig bydd gan cyfrif pob canolfan. Felly bydd angen i chi gofrestru pob canolfan lle mae gennych ymgeiswyr. Nid oes tâl ar gyfer cofrestru â'r Wefan Ddiogel ac rydym yn awgrymu eich bod yn cofrestru pob un o'ch canolfannau er mwyn sicrhau y gallwch gyrchu'r holl ddeunyddiau sydd ar gael.

Beth fydd CBAC yn ei wneud gyda fy manylion?

Byddwn yn sicrhau bod unrhyw fanylion personol y byddwch yn eu darparu yn aros yn gyfrinachol.

Pam na allaf wneud cais ar-lein am fy nghyfrif defnyddiwr?

Mae llawer o'r wybodaeth rydym yn ei darparu trwy Wefan Ddiogel CBAC yn gyfrinachol iawn i'ch canolfan chi felly mae rhaid i ni wirio eich bod yn ddefnyddiwr awdurdodedig cyn y medrwch gyrchu'r gwasanaethau hyn.

A fydd y gwasanaeth ar gael trwy'r amser?

Bydd.