Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

DS Cynghorir rhieni a myfyrwyr bod rhaid cyflwyno pob cais am wasanaeth ar ôl y canlyniadau drwy'r ganolfan arholiadau berthnasol.

Dyma ganllaw cyflym i'ch helpu i ddewis y gwasanaeth cywir.

Ar ôl cyhoeddi canlyniadau pob cyfres arholiadau, mae CBAC yn cynnig amrywiol wasanaethau ar ôl y canlyniadau'n ymwneud ag ymholiadau am ganlyniadau a dychwelyd sgriptiau. Ymhlith y gwasanaethau hyn mae:

  • Ailwiriad clerigol - ailwiriad yw hwn o’r holl weithdrefnau clerigol sy’n arwain at gyhoeddi canlyniad
  • Adolygu'r marcio ar ôl y safoni - adolygiad o'r marcio gwreiddiol i sicrhau bod y cynllun marcio a gytunwyd wedi’i gymhwyso’n gywir.
  • Dychwelyd sgriptiau - fersiwn electronig o'r sgript, naill ai fel gwasanaeth blaenoriaeth neu heb flaenoriaeth
  • Adolygu'r safoni ar ôl y canlyniadau

Rhestrir manylion y gwasanaethau sydd ar gael, y dyddiadau cau a'r cysylltbwyntiau yn CBAC yn llyfryn Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau y CGC.

Mae CBAC yn dilyn yr un gweithdrefnau ym mis Ionawr i'r gweithdrefnau CGC ar gyfer cyfres mis Mehefin a mis Tachwedd.

I gael gwybod mwy am wasanaethau CBAC a'r ffïoedd sy'n gymwys, edrychwch ar ein dogfen gwasanaethau:

Gwasanaethau ar ôl y canlyniadau ac apeliadau

Yn ddiweddar mae Ofqual wedi cyhoeddi penderfyniadau ynghylch newidiadau i reoliadau ar gyfer gwasanaethau ar ôl y canlyniadau ac apeliadau

Gan weithio gyda sefydliadau dyfarnu eraill CGC, mae CBAC wedi diweddaru ei weithdrefnau i sicrhau eu bod yn adlewyrchu penderfyniadau Ofqual.  Mae mwy o wybodaeth i'w gweld yma

Gwneud cais am wasanaeth ar ôl y canlyniadau

Os dymunwch gyflwyno ymholiad am ganlyniad arholiad, neu wneud cais am ddychwelyd sgriptiau, gallwch wneud hynny ar-lein drwy wefan ddiogel CBAC.

Mae Ofqual wedi rhoi gwybod i gyrff dyfarnu bod rhaid i'r drefn o amddiffyn graddau pwnc yn awtomatig ar gyfer adolygiad estynedig beidio â bod yn gymwys. Byddai gwneud i'r gwrthwyneb yn groes i ofynion Ofqual. O ganlyniad, dylai canolfannau fod yn ymwybodol y gall marciau ymgeiswyr gael eu gostwng, eu cadarnhau neu eu codi mewn achos o adolygiad estynedig.

Gwybodaeth i Ymgeiswyr Preifat

Os oes gan ymgeiswyr preifat (h.y. y rheini nad ydynt mewn addysg llawn-amser mewn canolfan CBAC ar adeg sefyll yr arholiad) bryderon am ganlyniadau arholiadau yna dylent wirio manylion y gwasanaethau ar ôl y canlyniadau a amlinellir yn llyfryn Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau y CGC.  

Cysylltwch â ni

Arweinydd Tîm Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Alyson Harris
01443 845635
alyson.harris@wjec.co.uk

Cydlynydd TGAU Saesneg / Llenyddiaeth Saesneg

Daniel Baish
01443 845616
daniel.baish@wjec.co.uk

Cydlynydd TGAU

Zoe Davies
01443 845605
zoe.davies@wjec.co.uk

Cydlynydd TAG U/UG

Simon Luxford
029 2026 5104
simon.luxford@wjec.co.uk