Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Swyddogion Arholiadau

Mae rhan yma'r safle ar gyfer swyddogion arholiadau sydd mewn ysgolion, colegau a sefydliadau eraill sy'n cofrestru ymgeiswyr ar gyfer arholiadau CBAC.

Llyfryn Gofynion Arholiadau

Mae'r Llyfryn Gofynion Arholiadau yn nodi cyfarwyddiadau penodol, manylion cymhorthion arholiadau a'r Llyfrynnau Ateb sydd ei hangen o fewn pob arholiad. I weld copi plîs cliciwch yma.

Cyn yr arholiadau

Am gymorth ac arweiniad ar gamau gweithredu i'w hystyried cyn arholiadau, darperir wybodaeth ddefnyddiol ar ein tudalen Cyn yr arholiadau.

Mae CBAC yn dosbarthu Papurau Cwestiynau ar gyfer cyfres yr haf. Fe fydd pecynnau papur cwestiynau yn awr yn dod mewn gwahanol liwiau i gynrychioli gwahanol gymwysterau a manylebau. I gael trosolwg cliciwch yma.

Camymddwyn a Chwythu’r Chwiban

Os ydych chi’n credu eich bod wedi gweld tystiolaeth o gamymddygiad mewn arholiadau ac asesiadau, ewch i’r wybodaeth sydd ar ein tudalen camymddwyn a chysylltwch â ni yn syth.

Mae CBAC yn dilyn y prosesau CGC ar Camymddwyn fel sydd yn y dogfen CGC "Amau Camymddwyn mewn Arholiadau ac Asesiadau".

Mae ein dogfen "Camymddwyn - canllaw i Canolfannau"  yn amlinellu prosesau CBAC ac yn darparu cyngor ac arweiniad.

Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Mae gwybodaeth ar Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau i'w gael ar y tudalen we Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Yn fuan, bydd CBAC yn dosbarthu Papurau Cwestiynau am y gyfres arholiad nesaf. Bydd pecynnau papur cwestiwn yn awr yn dod mewn gwahanol liwiau i gynrychioli gwahanol gymwysterau a manylebau. I gael trosolwg cliciwch yma.

Apeliadau

Mae CBAC yn dilyn prosesau'r CGC ynglŷn ag apeliadau y manylir arnynt yng nghanllaw'r CGC 'Canllaw ar brosesau apeliadau'r cyrff dyfarnu'.

Yn ein dogfen ni 'Apeliadau – Canllaw i ganolfannau' amlinellwn brosesau CBAC ar gyfer apelio ynglŷn ag ymholiadau am ganlyniadau, camymddwyn, trefniadau mynediad, ystyriaeth arbennig a phenderfyniadau gweinyddol eraill yn ymwneud ag arholiadau ac asesu.

Cyfleoedd i Ailsefyll TGAU a TAG Hen Fanylebau

Gall gwybodaeth ar ailsefyll TGAU a TAG am yr hen fanylebau 2016-17 cael eu ffeindio yn y linc isod

Cyfleoedd i Ailsefyll

Rhestr o Unedau TAG sydd ar gael am ailsefyll yn Mehefin 2017

Amserlenni Arholiadau

Mae amserlenni CBAC terfynol a dros dro ar gael ar ein Dyddiadau Allweddol ac Amserlenni

Gwefan ddiogel CBAC

Mae gwefan ddiogel CBAC (ar gael i ganolfannau arholi'n unig ar ôl cofrestru ar ei chyfer). Mae hon yn cynnig amrywiaeth o ddeunyddiau ychwanegol, gan gynnwys cyn-bapurau yn rhad ac am ddim, ac yn galluogi swyddogion arholiadau i ymgymryd â rhai trafodion ar-lein.

Canllawiau CGC

Gellir dod o hyd i amrywiaeth eang o ddogfennau'n ymwneud â phrosesau gweinyddol sy'n gyffredin i'r holl gyrff dyfarnu cymwysterau cyffredinol ar wefan y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ).

Cymorth i Swyddogion Arholiadau

Mae yna sefydliadau aelodaeth sy'n cynnig cymorth i swyddogion arholiadau.

Examination Officers' Association 

The Exams Office 

Tim Cefnogi Canolfannau Cymru

Ym mis Medi 2015, bydd aelodau'r tîm yn symud i'r adran Cysylltiadau Allanol Cymwysterau Cymru, rheoleiddiwr newydd cymwysterau yng Nghymru.

Manylebau Unedol - TGAU

Dilynwch y ddolen isod i wylio fideo sy'n esbonio rheolau mynediad ac ail-sefyll ar gyfer manylebau TGAU unedol (Mae cynnwys y fideo ond ar gael yn uniaith Saesneg):


Fideo Manylebau Unedol - TGAU

TGAU Cyfeiriadur