Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Swyddogion Arholiadau

Mae rhan yma'r safle ar gyfer swyddogion arholiadau sydd mewn ysgolion, colegau a sefydliadau eraill sy'n cofrestru ymgeiswyr ar gyfer arholiadau CBAC.

Canlyniadau Arholiadau Mehefin 2017

Mae'r holl wybodaeth am y canlyniadau, sut i'w defnyddio, y ffiniau graddau a'r holl wybodaeth berthnasol arall i'w gweld ar ein gwefan ddiogel. Gall Swyddogion Arholiadau (prif ddeiliaid cyfrifon) weld y wybodaeth hon ddiwrnod cyn diwrnod Cyhoeddi'r Canlyniadau. Bydd y deiliaid cyfrifon eilaidd sydd wedi derbyn y caniatâd angenrheidiol yn gallu gweld y wybodaeth hon ar Ddiwrnod y Canlyniadau.

Mae'r dogfennau canllawiau isod yn cynnwys gwybodaeth i fyfyrwyr a rhieni am gyhoeddi'r canlyniadau. Ynddynt mae gwybodaeth yn sôn am yr hyn sydd i'w ddisgwyl ar ddiwrnod y canlyniadau, sut i ddeall y canlyniadau, ffiniau graddau a gwasanaethau ar ôl y canlyniadau.

Canllaw i'r Canlyniadau - TGAU

Canllaw i'r Canlyniadau – Y Fagloriaeth Cymru a'r Dystysgrif Her Sgiliau Newydd

Enghraifft o slip canlyniadau Llwybrau Lefel 1/2

Canllaw i'r Canlyniadau – UG ac Uwch

Canllaw i'r Canlyniadau – Project Estynedig

Eglurhad o'r Canlyniadau - Lefel 3 Newydd (Cymhwysol)

Canlyniadau Arholiadau Mawrth 2017

Dydd Iau 6 Gorfennaf 2017

Lefel Mynediad

.        Gwybodaeth Ffiniau Gradd

.        Ffiniau Gradd Llinol

Hyfforddiant Swyddogion Arholiadau

Cliciwch yma i archebu lle ar gwrs

Hyfforddiant Swyddogion Arholiadau Profiadol CBAC 

.        14 Tachwedd 2017 - Caerdydd

.        16 Tachwedd 2017 - Yr Wyddgrug

.        17 Tachwedd 2017 - Caernarfon

.        21 Tachwedd 2017 - Swansea

.        23 Tachwedd 2017 - Caerfyrddin

.        24 Tachwedd 2017 - Caerdydd

Hyfforddiant Swyddogion Arholiadau Newydd CBAC

.        27 Medi 2017 - Caerdydd

.        29 Medi 2017 - Conwy

Camymddwyn a Chwythu’r Chwiban

Os ydych chi’n credu eich bod wedi gweld tystiolaeth o gamymddygiad mewn arholiadau ac asesiadau, ewch i’r wybodaeth sydd ar ein tudalen camymddwyn a chysylltwch â ni yn syth.

Mae CBAC yn dilyn y prosesau CGC ar Camymddwyn fel sydd yn y dogfen CGC "Amau Camymddwyn mewn Arholiadau ac Asesiadau".

Mae ein dogfen "Camymddwyn - canllaw i Canolfannau"  yn amlinellu prosesau CBAC ac yn darparu cyngor ac arweiniad.

Gwasanaethau ar ôl y canlyniadau ac apeliadau

Yn ddiweddar mae Ofqual wedi cyhoeddi penderfyniadau ynghylch newidiadau i reoliadau ar gyfer gwasanaethau ar ôl y canlyniadau ac apeliadau

Gan weithio gyda sefydliadau dyfarnu eraill CGC, mae CBAC wedi diweddaru ei weithdrefnau i sicrhau eu bod yn adlewyrchu penderfyniadau Ofqual.  Mae mwy o wybodaeth i'w gweld yma

Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Mae gwybodaeth ar Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau i'w gael ar y tudalen we Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Yn fuan, bydd CBAC yn dosbarthu Papurau Cwestiynau am y gyfres arholiad nesaf. Bydd pecynnau papur cwestiwn yn awr yn dod mewn gwahanol liwiau i gynrychioli gwahanol gymwysterau a manylebau. I gael trosolwg cliciwch yma.

Apeliadau

Mae CBAC yn dilyn prosesau'r CGC ynglŷn ag apeliadau y manylir arnynt yng nghanllaw'r CGC 'Canllaw ar brosesau apeliadau'r cyrff dyfarnu'.

Yn ein dogfen ni 'Apeliadau – Canllaw i ganolfannau' amlinellwn brosesau CBAC ar gyfer apelio ynglŷn ag ymholiadau am ganlyniadau, camymddwyn, trefniadau mynediad, ystyriaeth arbennig a phenderfyniadau gweinyddol eraill yn ymwneud ag arholiadau ac asesu.

Cyfleoedd i Ailsefyll TGAU a TAG Hen Fanylebau

Gall gwybodaeth ar ailsefyll TGAU a TAG am yr hen fanylebau 2017-18 cael eu ffeindio yn y linc isod

Cyfleoedd i Ailsefyll

Amserlenni Arholiadau

Mae amserlenni CBAC terfynol a dros dro ar gael ar ein Dyddiadau Allweddol ac Amserlenni

Gwefan ddiogel CBAC

Mae gwefan ddiogel CBAC (ar gael i ganolfannau arholi'n unig ar ôl cofrestru ar ei chyfer). Mae hon yn cynnig amrywiaeth o ddeunyddiau ychwanegol, gan gynnwys cyn-bapurau yn rhad ac am ddim, ac yn galluogi swyddogion arholiadau i ymgymryd â rhai trafodion ar-lein.

Canllawiau CGC

Gellir dod o hyd i amrywiaeth eang o ddogfennau'n ymwneud â phrosesau gweinyddol sy'n gyffredin i'r holl gyrff dyfarnu cymwysterau cyffredinol ar wefan y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ).

Cymorth i Swyddogion Arholiadau

Mae yna sefydliadau aelodaeth sy'n cynnig cymorth i swyddogion arholiadau.

International Examinations Officer' Association 

The Exams Office 

Tim Cefnogi Canolfannau Cymru

Ym mis Medi 2015, bydd aelodau'r tîm yn symud i'r adran Cysylltiadau Allanol Cymwysterau Cymru, rheoleiddiwr newydd cymwysterau yng Nghymru.

Manylebau Unedol - TGAU

Dilynwch y ddolen isod i wylio fideo sy'n esbonio rheolau mynediad ac ail-sefyll ar gyfer manylebau TGAU unedol (Mae cynnwys y fideo ond ar gael yn uniaith Saesneg):


Fideo Manylebau Unedol - TGAU

TGAU Cyfeiriadur