Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Canolfannau Newydd

Cofrestru eich canolfan

Er mwyn cynnig cymwysterau CBAC ac Eduqas, mae'n rhaid i'ch canolfan fod wedi'i chofrestru â CBAC. Y Swyddog Arholiadau yn eich canolfan ddylai wneud y broses hon a bydd hyn yn eich galluogi i gofrestru eich ymgeiswyr a chael mynediad at ein gwefan ddiogel.


Canolfannau sydd â Rhif Canolfan Cenedlaethol (NCN) eisoes

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r manylion isod i ofyn am ffurflen gais. Nodwch rif eich canolfan sy'n bum digid o hyd a gwybodaeth am y math o gymhwyster/gymwysterau yr hoffech ei gynnig/eu cynnig.


Canolfannau newydd neu'r rheiny nad oes ganddynt Rif Canolfan Cenedlaethol (NCN)

Os hoffech gynnig TGAU, TAG, Lefel Mynediad, Sgiliau Gweithredol neu gymwysterau galwedigaethol sy'n cynnwys asesiad allanol:

Cysylltwch â ni i drafod gofynion eich canolfan a byddwn yn eich cynghori ar y broses a fydd yn cynnwys y canlynol:

  1. Ewch ar wefan y Cyd-gyngor Cymwysterau (CGC) er mwyn ymgyfarwyddo â'r cyfrifoldebau o ddod yn ganolfan arholi.
  2. Darllenwch y dogfennau CGC canlynol yn ofalus a sicrhewch eich bod yn bodloni'r holl ofynion a nodir ynddynt:

Rheoliadau Cyffredinol CGC

Cyfarwyddiadau CGC ar gynnal arholiadau

  • Llenwch y rhestr wirio 'Ydych chi'n barod?'a gynhwysir yn y General Rheoliadau Cyffredinol
  • Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r manylion isod i ddechrau'r broses ymgeisio.

Os hoffech gynnig Llwybrau Mynediad, Ieithoedd QCF neu gymwysterau galwedigaethol sydd ond yn cynnwys asesiad mewnol:

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r manylion isod i ddechrau ar y broses ymgeisio.


Y Camau Nesaf

Gellir dychwelyd ffurflenni cais wedi'u llenwi atom ar e-bost neu drwy'r post gan ddefnyddio'r manylion isod. Mae CBAC yn cadw'r hawl i gysylltu â gwasanaeth arolygu CGC a chyrff dyfarnu eraill am eirda a gwybodaeth arall fel rhan o'r broses ymgeisio.

Byddwn yn cysylltu â'ch canolfan am unrhyw ymholiadau a byddwn yn anfon llythyr at Bennaeth y Ganolfan i gadarnhau eich cofrestriad.


Contact Us

Hannah Gardner
029 2026 5077

Kathryn Williams
029 2026 5089

E-mail: centres@wjec.co.uk

Postal Address:

WJEC CBAC

245 Rhodfa’r Gorllewin

Caerdydd

CF5 2YX