Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cofrestriadau

Cofrestriadau

Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth sy'n ymwneud â'r broses o ganolfannau arholi'n cyflwyno cofrestriadau ymgeiswyr, ac yn cynnwys dolenni cyswllt i'r dogfennau allweddol sy'n rhoi cyfarwyddiadau gweithdrefnol manylach.

Cofrestriadau Rhagarweiniol

Dylid cyflwyno cofrestriadau rhagarweiniol ar gyfer arholiadau TAG, TGAU a Sgiliau Gweithredol ar-lein  drwy wefan ddiogel CBAC.  Mae'r system ar-lein wedi cael ei resymoli i wneud y broses yn symlach i swyddogion arholiadau ac i sicrhau bod y data a gyflwynir mor fanwl gywir â phosibl. 

Bydd y cyfleuster cyflwyno cofrestriadau rhagarweiniol ar gael o ddydd Llun 21 Medi 2016. Gellir eu cyflwyno hyd at 10 Hydref.

TAG COFRESTRIADAU RHAGARWEINIOL 2017

TGAU COFRESTRIADAU RHAGARWEINIOL 2017

Mae'n bwysig i bob canolfan gyflwyno cofrestriadau rhagarweiniol. Os na fyddwch yn gwneud hynny, ni fyddwch yn derbyn deunyddiau arholiadau cynnar, er enghraifft cyfarwyddiadau ar gyfer arholiadau ymarferol, pan fydd eu hangen arnoch. Ni fydd deunyddiau ysgrifennu ar gyfer yr arholiadau yn cael eu dosbarthu i chi ychwaith.

Cofrestriadau Terfynol

Gellir defnyddio dau ddull i gyflwyno Cofrestriadau Terfynol ar gyfer holl arholiadau CBAC:

  • Cyfnewid Data Electronig (EDI)
  • Gwefan ddiogel CBAC

Gellir cael manylion llawn y dulliau hyn yn y llyfrynnau ar Ddulliau Cofrestru a gynhyrchir gan CBAC ar gyfer pob prif gyfres o arholiadau. Gellir llwytho'r llyfrynnau hyn i lawr ar waelod y dudalen hon.

Ceir rhestri llawn o'r holl godau cofrestru yn y llyfrynnau hyn hefyd, yn ogystal ag amrywiaeth eang o wybodaeth ddefnyddiol arall. Cynghorir Swyddogion Arholiadau yn gryf i ymgyfarwyddo'n llawn â'r manylion yn y dogfennau hyn.

Cofrestriadau Hwyr yw'r cofrestriadau hynny a gyflwynir ar ôl y dyddiadau cau swyddogol. Mae cofrestriadau hwyr yn llyncu adnoddau'r corff dyfarnu ac felly codir ffioedd ychwanegol fel rheol. Gellir gweld y manylion llawn yn y ddogfen ar ffioedd arholiadau isod.

Manylebau TGAU NEWYDD Llinol

Sylwer ar gyfer unrhyw fanylebau llinol newydd, mae gofyniad i gofrestru un cod yn unig.
Bydd hyn yn cofrestru ymgeiswyr yn awtomatig ar gyfer pob papur perthnasol.

Cofrestriadau Hwyr Iawn

Os bydd canolfannau'n gwneud cofnodion sy'n dod o fewn y categori Cofrestriadau Hwyr Iawn, ac o fewn cyfnod o 2 ddiwrnod gwaith i'r arholiad, plîs e-bostiwch ein hadran dosbarthu (despatchqueries@wjec.co.uk)
Mae hyn er mwyn sicrhau fod papurau yn cyrraedd canolfannau o fewn amser priodol ar gyfer yr arholiadau.

Newidiadau i godau 'disgownt'

Mae'r Adran Addysg (DfE) wedi newid y codau dosbarthu 'disgownt' ar gyfer cymwysterau fydd yn cyfrif yn nhablau Perfformiad Cyfnod Allweddol 4 2014 yn Lloegr. Cyhoeddir y codau diwygiedig a'r arweiniad cysylltiedig ar wefan RAISEonline.

Crynhoi'r prif newidiadau
Erbyn hyn mae'r un cod gan rai cymwysterau yr oedd ganddynt godau 'disgownt' gwahanol yn y gorffennol. Mae hyn yn golygu mai dim ond un o'r rhain fydd yn cyfrif yn y mesurau perfformiad. Mae'r pynciau hyn wedi'u grwpio gyda'i gilydd yn y ddogfen Codau Disgownt 2014 er mwyn dangos y newidiadau.

Y pynciau CBAC yr effeithiwyd arnynt yw:

• Pynciau Astudiaethau Busnes Cymhwysol ac Astudiaethau Busnes
• Pynciau Gwyddoniaeth Gymhwysol a Gwyddoniaeth Gymhwysol Ychwanegol
• Pynciau Celf a Dylunio
• Pynciau Arlwyo a Lletygarwch
• Pynciau Drama a'r Celfyddydau Perfformio
• Pynciau Astudiaethau Ffilm, Astudio'r Cyfryngau a'r Creadigol a'r Cyfryngau
• Pynciau Hamdden a Thwristiaeth a Teithio a Thwristiaeth
• Pynciau'r Gymraeg

Cysylltu

Ar gyfer pob mater gweinyddol sy'n ymwneud a chofrestriadau, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni.

E-bost: entries@wjec.co.uk

Cyffredinol 
Ffôn: 029 2026 5193

Catherine Chammings 
Ffôn: 029 2026 5194

Lowri Evans
Ffôn: 029 2026 5120

Amie Murtough 
Ffôn: 029 2026 5052