Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Swyddogion Arholiadau

Mae rhan yma'r safle ar gyfer swyddogion arholiadau sydd mewn ysgolion, colegau a sefydliadau eraill sy'n cofrestru ymgeiswyr ar gyfer arholiadau CBAC.


Arholiadau Tachwedd

Cynhelir arholiadau Tachwedd rhwng 1 - 14 Tachwedd, a'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno asesiadau mewnol yw 5 Tachwedd.

Mae gwybodaeth am yr arholiadau ar gael yn llyfryn Gofynion Arholiadau Tachwedd, gyda gwybodaeth ychwanegol ynglŷn â rheolau ailsefyll a throsglwyddo marciau ar gael yn y ddogfen hon.

Hyfforddiant Swyddogion Arholiadau

Cliciwch yma i archebu lle ar gwrs

Hyfforddiant Swyddogion Arholiadau Profiadol CBAC 

.        14 Tachwedd 2017 - Caerdydd

.        16 Tachwedd 2017 - Yr Wyddgrug

.        17 Tachwedd 2017 - Caernarfon

.        21 Tachwedd 2017 - Swansea

.        23 Tachwedd 2017 - Caerfyrddin

.        24 Tachwedd 2017 - Caerdydd

Camymddwyn a Chwythu’r Chwiban

Os ydych chi’n credu eich bod wedi gweld tystiolaeth o gamymddygiad mewn arholiadau ac asesiadau, ewch i’r wybodaeth sydd ar ein tudalen camymddwyn a chysylltwch â ni yn syth.

Mae CBAC yn dilyn y prosesau CGC ar Camymddwyn fel sydd yn y dogfen CGC "Amau Camymddwyn mewn Arholiadau ac Asesiadau".

Mae ein dogfen "Camymddwyn - canllaw i Canolfannau"  yn amlinellu prosesau CBAC ac yn darparu cyngor ac arweiniad.

Gwasanaethau ar ôl y canlyniadau ac apeliadau

Yn ddiweddar mae Ofqual wedi cyhoeddi penderfyniadau ynghylch newidiadau i reoliadau ar gyfer gwasanaethau ar ôl y canlyniadau ac apeliadau

Gan weithio gyda sefydliadau dyfarnu eraill CGC, mae CBAC wedi diweddaru ei weithdrefnau i sicrhau eu bod yn adlewyrchu penderfyniadau Ofqual.  Mae mwy o wybodaeth i'w gweld yma

Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Mae gwybodaeth ar Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau i'w gael ar y tudalen we Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Yn fuan, bydd CBAC yn dosbarthu Papurau Cwestiynau am y gyfres arholiad nesaf. Bydd pecynnau papur cwestiwn yn awr yn dod mewn gwahanol liwiau i gynrychioli gwahanol gymwysterau a manylebau. I gael trosolwg cliciwch yma.

Apeliadau

Mae CBAC yn dilyn prosesau'r CGC ynglŷn ag apeliadau y manylir arnynt yng nghanllaw'r CGC 'Canllaw ar brosesau apeliadau'r cyrff dyfarnu'.

Yn ein dogfen ni 'Apeliadau – Canllaw i ganolfannau' amlinellwn brosesau CBAC ar gyfer apelio ynglŷn ag ymholiadau am ganlyniadau, camymddwyn, trefniadau mynediad, ystyriaeth arbennig a phenderfyniadau gweinyddol eraill yn ymwneud ag arholiadau ac asesu.

Ailsefyll manylebau hen a diwygiedig UG, Safon Uwch ac TGAU

Mae 'Canllaw i Aileistedd CBAC' yn cynnwys gwybodaeth am y meini prawf cymhwyster a'r rheolau ar gyfer ailsefyll.

Mae gwybodaeth am y cyfleoedd ailsefyll yr hen fanylebau ar gael i'w eistedd yn 2017-18 i'w gweld yma.

Cyfleoedd i Ailsefyll

Amserlenni Arholiadau

Mae amserlenni CBAC terfynol a dros dro ar gael ar ein Dyddiadau Allweddol ac Amserlenni

Gwefan ddiogel CBAC

Mae gwefan ddiogel CBAC (ar gael i ganolfannau arholi'n unig ar ôl cofrestru ar ei chyfer). Mae hon yn cynnig amrywiaeth o ddeunyddiau ychwanegol, gan gynnwys cyn-bapurau yn rhad ac am ddim, ac yn galluogi swyddogion arholiadau i ymgymryd â rhai trafodion ar-lein.

Canllawiau CGC

Gellir dod o hyd i amrywiaeth eang o ddogfennau'n ymwneud â phrosesau gweinyddol sy'n gyffredin i'r holl gyrff dyfarnu cymwysterau cyffredinol ar wefan y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ).

Cymorth i Swyddogion Arholiadau

Mae yna sefydliadau aelodaeth sy'n cynnig cymorth i swyddogion arholiadau.

International Examinations Officer' Association 

The Exams Office 

Tim Cefnogi Canolfannau Cymru

Ym mis Medi 2015, bydd aelodau'r tîm yn symud i'r adran Cysylltiadau Allanol Cymwysterau Cymru, rheoleiddiwr newydd cymwysterau yng Nghymru.

Manylebau Unedol - TGAU

Dilynwch y ddolen isod i wylio fideo sy'n esbonio rheolau mynediad ac ail-sefyll ar gyfer manylebau TGAU unedol (Mae cynnwys y fideo ond ar gael yn uniaith Saesneg):


Fideo Manylebau Unedol - TGAU

TGAU Cyfeiriadur