Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Swyddogion Arholiadau

Mae rhan yma'r safle ar gyfer swyddogion arholiadau sydd mewn ysgolion, colegau a sefydliadau eraill sy'n cofrestru ymgeiswyr ar gyfer arholiadau CBAC.

Mae ein tudalennau 'Yn ystod yr arholiadau' yw rhoi cymorth ac arweiniad i swyddogion arholiadau ar faterion ac anawsterau posibl a allai ddigwydd yn ystod pob cyfres arholiadau. Mae'r gwybodaeth ar gael yma yma.

Gwasanaethau ar ôl y canlyniadau ac apeliadau

Yn ddiweddar mae Ofqual wedi cyhoeddi penderfyniadau ynghylch newidiadau i reoliadau ar gyfer gwasanaethau ar ôl y canlyniadau ac apeliadau

Gan weithio gyda sefydliadau dyfarnu eraill CGC, mae CBAC wedi diweddaru ei weithdrefnau i sicrhau eu bod yn adlewyrchu penderfyniadau Ofqual.  Mae mwy o wybodaeth i'w gweld yma

Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Mae gwybodaeth ar Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau i'w gael ar y tudalen we Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Apeliadau

Mae CBAC yn dilyn prosesau'r CGC ynglŷn ag apeliadau y manylir arnynt yng nghanllaw'r CGC 'Canllaw ar brosesau apeliadau'r cyrff dyfarnu'.

Yn ein dogfen ni 'Apeliadau – Canllaw i ganolfannau' amlinellwn brosesau CBAC ar gyfer apelio ynglŷn ag ymholiadau am ganlyniadau, camymddwyn, trefniadau mynediad, ystyriaeth arbennig a phenderfyniadau gweinyddol eraill yn ymwneud ag arholiadau ac asesu.

Adolygu marcio – marciau a asesir gan y ganolfan

O gyfres Mehefin 2018 ymlaen, mae'n rhaid i bob dysgwr gael marciau eu asesiadau a farciwyd gan y ganolfan, yn ogystal â'r gallu i ofyn am adolygiad o farcio'r ganolfan cyn i'r marciau hynny gael eu cyflwyno I CBAC.

Diweddarwyd rheoliadau'r CGC yn unol â hyn, a dosbarthwyd hysbysiadau ynglŷn â'r drefn o adolygu'r marcio. Mae Cwestiynau Cyffredin wedi cael eu cynnwys yn y ddogfen CGC 'Hysbysiad i Ganolfannau – Hysbysu ymgeiswyr o'r marciau a aseswyd gan y ganolfan'.

Camymddwyn a Chwythu’r Chwiban

Os ydych chi’n credu eich bod wedi gweld tystiolaeth o gamymddygiad mewn arholiadau ac asesiadau, ewch i’r wybodaeth sydd ar ein tudalen camymddwyn a chysylltwch â ni yn syth.

Mae CBAC yn dilyn y prosesau CGC ar Camymddwyn fel sydd yn y dogfen CGC "Amau Camymddwyn mewn Arholiadau ac Asesiadau".

Mae ein dogfen "Camymddwyn - canllaw i Canolfannau"  yn amlinellu prosesau CBAC ac yn darparu cyngor ac arweiniad.

Ailsefyll manylebau hen a diwygiedig UG, Safon Uwch ac TGAU

Mae 'Canllaw i Aileistedd CBAC' yn cynnwys gwybodaeth am y meini prawf cymhwyster a'r rheolau ar gyfer ailsefyll.

Mae gwybodaeth am y cyfleoedd ailsefyll yr hen fanylebau ar gael i'w eistedd yn 2017-18 i'w gweld yma.

Cyfleoedd i Ailsefyll

Amserlenni Arholiadau

Mae amserlenni CBAC terfynol a dros dro ar gael ar ein Dyddiadau Allweddol ac Amserlenni

Gwefan ddiogel CBAC

Mae gwefan ddiogel CBAC (ar gael i ganolfannau arholi'n unig ar ôl cofrestru ar ei chyfer). Mae hon yn cynnig amrywiaeth o ddeunyddiau ychwanegol, gan gynnwys cyn-bapurau yn rhad ac am ddim, ac yn galluogi swyddogion arholiadau i ymgymryd â rhai trafodion ar-lein.

Canllawiau CGC

Gellir dod o hyd i amrywiaeth eang o ddogfennau'n ymwneud â phrosesau gweinyddol sy'n gyffredin i'r holl gyrff dyfarnu cymwysterau cyffredinol ar wefan y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ).

Cymorth i Swyddogion Arholiadau

Mae yna sefydliadau aelodaeth sy'n cynnig cymorth i swyddogion arholiadau.

International Examinations Officer' Association 

The Exams Office 

Tim Cefnogi Canolfannau Cymru

Mae Tîm Cefnogi Canolfannau Cymwysterau Cymru yn dîm rhanbarthol sy'n cynnal perthynas agos â swyddogion arholiadau, athrawon a chanolfannau Therapi Lleferydd ac Iaith yng Nghymru.

Manylebau Unedol - TGAU

Dilynwch y ddolen isod i wylio fideo sy'n esbonio rheolau mynediad ac ail-sefyll ar gyfer manylebau TGAU unedol (Mae cynnwys y fideo ond ar gael yn uniaith Saesneg):


Fideo Manylebau Unedol - TGAU

TGAU Cyfeiriadur