Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Swyddogion Arholiadau

Mae rhan yma'r safle ar gyfer swyddogion arholiadau sydd mewn ysgolion, colegau a sefydliadau eraill sy'n cofrestru ymgeiswyr ar gyfer arholiadau CBAC.

Llyfryn Gofynion Arholiadau

Mae'r Llyfryn Gofynion Arholiadau yn nodi cyfarwyddiadau penodol, manylion cymhorthion arholiadau a'r Llyfrynnau Ateb sydd ei hangen o fewn pob arholiad. I weld copi plîs cliciwch yma.

Cofrestriadau

Nodwch fod y dyddiad cau am cofrestriadau TAG, TGAU, Lefel 1/2 galwedigaethol a chyffredinol, Lefel 3, Llwybrau Mynediad, FfCCh Ieithoedd Tramor Modern a Iaith ar Waith yw'r 21 Chwefror 2017. Gall canolfannau gwneud cofrestriadau newydd, diwygiadau a tynnu'n ôl unrhyw ymgeisydd hyd at y 19 Mawrth 2017 heb orfod talu unrhyw ffioedd hwyr.
Am fwy o wybodaeth, ewch i ein tudalen Cofrestriadau.

Canlyniadau Arholiadau Ionawr 2017

Dydd Iau 2 Mawrth

TGAU

·         Gwybodaeth Ffiniau Gradd

·         Ffiniau gradd GMU Cyffredinol TGAU

·         Dyrannu Marciau Unffurf

·         Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Lefel 1 /2 Cyffredinol

CBC

·         Gwybodaeth Ffiniau Gradd

·         Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Canlyniadau Arholiadau Tachwedd 2016

Dydd Iau 12 Ionawr – TGAU Saesneg Iaith, TGAU Mathemateg (hen fanyleb), TGAU Cymraeg, Lefel 1 / 2 Saesneg Iaith.

Dydd Iau 19 Ionawr – TGAU Mathemateg Newydd a TGAU Mathemateg – Rhifedd Newydd (Cymru'n unig).

TGAU

·         Gwybodaeth Ffiniau Gradd

·         Ffiniau gradd GMU Cyffredinol TGAU

·         Dyrannu Marciau Unffurf

·         Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

·         Ffiniau Gradd Llinol (hen manyleb)

·         Ffiniau Gradd Llinol (Cymru Newydd)

Lefel 1 /2 Cyffredinol

·         Gwybodaeth Ffiniau Gradd

·         Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Cyn yr arholiadau

Am gymorth ac arweiniad ar gamau gweithredu i'w hystyried cyn arholiadau, darperir wybodaeth ddefnyddiol ar ein tudalen Cyn yr arholiadau.

Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Mae gwybodaeth ar Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau i'w gael ar y tudalen we Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Yn fuan, bydd CBAC yn dosbarthu Papurau Cwestiynau am y gyfres arholiad nesaf. Bydd pecynnau papur cwestiwn yn awr yn dod mewn gwahanol liwiau i gynrychioli gwahanol gymwysterau a manylebau. I gael trosolwg cliciwch yma.

Camymddwyn a Chwythu’r Chwiban

Os ydych chi’n credu eich bod wedi gweld tystiolaeth o gamymddygiad mewn arholiadau ac asesiadau, ewch i’r wybodaeth sydd ar ein tudalen camymddwyn a chysylltwch â ni yn syth.

Mae CBAC yn dilyn y prosesau CGC ar Camymddwyn fel sydd yn y dogfen CGC "Amau Camymddwyn mewn Arholiadau ac Asesiadau".

Mae ein dogfen "Camymddwyn - canllaw i Canolfannau"  yn amlinellu prosesau CBAC ac yn darparu cyngor ac arweiniad.

Apeliadau

Mae CBAC yn dilyn prosesau'r CGC ynglŷn ag apeliadau y manylir arnynt yng nghanllaw'r CGC 'Canllaw ar brosesau apeliadau'r cyrff dyfarnu'.

Yn ein dogfen ni 'Apeliadau – Canllaw i ganolfannau' amlinellwn brosesau CBAC ar gyfer apelio ynglŷn ag ymholiadau am ganlyniadau, camymddwyn, trefniadau mynediad, ystyriaeth arbennig a phenderfyniadau gweinyddol eraill yn ymwneud ag arholiadau ac asesu.

Tystysgrifau TGAU (Cymru)

Tystysgrifau cymwysterau UG diwygiedig haf 2016

Gan fod amserlen wahanol i'r cymwysterau TAG, dyfarnwyd cymysgedd o gymwysterau UG wedi'u diwygio a heb eu diwygio yn ystod cyfres haf 2016.I sicrhau bod ymgeiswyr sydd wedi cymryd cymysgedd o gymwysterau UG CBAC a WJEC-Eduqas wedi'u diwygio a heb eu diwygio yn derbyn un dystysgrif yn unig, dosbarthwyd tystysgrifau dyfarniadau haf 2016 yn cynnwys logos y tri rheoleiddiwr. Mewn rhai achosion, bydd y dystysgrif yn cynnwys cymwysterau heb eu rheoleiddio gan y tri rheoleiddiwr, Ofqual, Cymwysterau Cymru a CCEA.

Sylwer os gwelwch yn dda bod pob cymhwyster a restrwyd ar dystysgrif yn cynnwys rhif o'r enw rhif achredu cymhwyster (QAN). Gellir defnyddio'r rhif hwn i ddilysu statws rheoleiddiedig pob cymhwyster a restrir ar y dystysgrif.

Cyfleoedd i Ailsefyll TGAU a TAG Hen Fanylebau

Gall gwybodaeth ar ailsefyll TGAU a TAG am yr hen fanylebau 2016-17 cael eu ffeindio yn y linc isod

Cyfleoedd i Ailsefyll

Rhestr o Unedau TAG sydd ar gael am ailsefyll yn Mehefin 2017

Amserlenni Arholiadau

Mae amserlenni CBAC terfynol a dros dro ar gael ar ein Dyddiadau Allweddol ac Amserlenni

Gwefan ddiogel CBAC

Mae gwefan ddiogel CBAC (ar gael i ganolfannau arholi'n unig ar ôl cofrestru ar ei chyfer). Mae hon yn cynnig amrywiaeth o ddeunyddiau ychwanegol, gan gynnwys cyn-bapurau yn rhad ac am ddim, ac yn galluogi swyddogion arholiadau i ymgymryd â rhai trafodion ar-lein.

Canllawiau CGC

Gellir dod o hyd i amrywiaeth eang o ddogfennau'n ymwneud â phrosesau gweinyddol sy'n gyffredin i'r holl gyrff dyfarnu cymwysterau cyffredinol ar wefan y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ).

Cymorth i Swyddogion Arholiadau

Mae yna sefydliadau aelodaeth sy'n cynnig cymorth i swyddogion arholiadau.

Examination Officers' Association 

The Exams Office 

Tim Cefnogi Canolfannau Cymru

Ym mis Medi 2015, bydd aelodau'r tîm yn symud i'r adran Cysylltiadau Allanol Cymwysterau Cymru, rheoleiddiwr newydd cymwysterau yng Nghymru.

Manylebau Unedol - TGAU

Dilynwch y ddolen isod i wylio fideo sy'n esbonio rheolau mynediad ac ail-sefyll ar gyfer manylebau TGAU unedol (Mae cynnwys y fideo ond ar gael yn uniaith Saesneg):


Fideo Manylebau Unedol - TGAU

TGAU Cyfeiriadur