Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Y Broses Ymgeisio

Mae nifer o gamau yn y broses o gael eich penodi'n Uwch Arholwr neu'n Uwch Safonwr:

1) Llwytho'r ffurflen gais i lawr

Ewch i'r dudalen swyddi gwag a llwythwch y swydd ddisgrifiad/ffurflen gais i lawr. Cwblhewch ffurflen gais gan gynnwys geirdaon a phrofiad perthnasol.

2) Cyflwyno eich cais

Dylech anfon ffurflenni cais at penodedigion@cbac.co.uk cyn y dyddiad cau penodol. Byddwn yn cadarnhau ein bod wedi derbyn eich ffurflen gais o fewn 24 awr.

3) Adolygu cais

Bydd ceisiadau'n cael eu hadolygu o fewn pythefnos i'r dyddiad cau ac efallai y byddwn yn cysylltu â'r canolwyr er mwyn gwirio. Mae'r amser a gymerir i adolygu'r cais yn dibynnu ar y nifer o geisiadau sydd wedi'u derbyn.

4) Cyfweliad dros y ffôn

Byddwch yn cael ei gwahodd am gyfweliad dros y ffôn gyda'n panel. Mae'r panel yn cynnwys aelod o dîm penodedigion CBAC, Swyddog Pwnc CBAC a'r Cadeirydd ar gyfer eich cymhwyster.

5) Tasg ysgrifenedig

Byddwn yn anfon tasg ysgrifenedig atoch i'w chwblhau yn eich amser eich hun, a fydd yn gysylltiedig â dyletswyddau Uwch Arholwr neu Safonwr. Byddwch yn derbyn arweiniad pellach drwy e-bost cyn y dasg.

6) Cynnig swydd

Os oes swydd wag addas ar gael, byddwn yn anfon llythyr i'r cyfeiriad sydd wedi'i nodi ar eich ffurflen gais i gynnig y swydd i chi yn ffurfiol. Os ydych yn derbyn y swydd, byddwch yn cael eich gwahodd i gyfarfod wyneb yn wyneb a bydd deunyddiau hyfforddi pellach yn cael eu darparu. Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Cwestiynau Cyffredin.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses ymgeisio, anfonwch e-bost at peonodedigion@cbac.co.uk neu ffoniwch 029 2026 5050. Noder, mae'r swyddfa ar agor 9yb - 5yp o ddydd Llun i ddydd Gwener.