Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Ymrestru Awtomatig

Mae'r Llywodraeth wedi cyflwyno deddfwriaeth newydd i helpu mwy o bobl i gael incwm arall ar ben Pensiwn y Wladwriaeth pan fyddant yn ymddeol. Yn ôl y gyfraith hon, mae'n ofynnol i CBAC gofrestru, yn awtomatig, aelodau penodol o'n gweithlu i mewn i gynllun pensiwn ac fel cyflogwr, bydd angen i ni wneud cyfraniad tuag ato.  

Daeth y gyfraith i rym i gyflogwyr mawr o 2012 a bydd cyflogwyr llai'n dilyn. Mae rhaid i CBAC gydymffurfio o 1 Ionawr 2014.

Mae arholwyr a safonwyr yn rhan o'r categori hwn ac yn cael eu cynnwys yn y dyfyniad canlynol gan y Rheoleiddiwr Pensiynau.

“Mae gweithwyr naill ai'n:

  •  Gweithio o dan gytundeb cyflogaeth (gweithiwr)

NEU

  • Mae ganddynt gytundeb i gyflawni gwaith neu wasanaethau'n bersonol ac nid ydynt yn cyflawni'r gwaith fel rhan o'u busnes eu hunain.”

Er nad yw CBAC yn cyflwyno cofrestriad awtomatig tan 2014, rhaid gwneud rhywfaint o waith paratoi o flaen llaw i sicrhau bod y gweithdrefnau a phrosesau sydd gennym yn eu lle yn caniatáu i ni gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth. Teimlwyd felly, ei bod yn bwysig i ddechrau'r broses gyfathrebu'n gynnar i sicrhau bod unigolion yn cael y wybodaeth ddiweddaraf trwy gydol y broses.

I gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth hon, bydd angen i CBAC gasglu data ychwanegol gan bob arholwr a safonwr. Mae'r gofynion data wedi eu gosod gan y ddeddfwriaeth newydd. Bydd eich dyddiad geni, rhif Yswiriant Gwladol, enw(au) llawn a'ch prif gyfeiriad preswylio'n ofynion gorfodol. Ni ellir prosesu hawliau heb y wybodaeth hon.

Hyd yn oed os ydych yn rhan o gynllun pensiwn preifat neu alwedigaethol, bydd cofrestru awtomatig yn berthnasol i chi. Fe'i seilir ar feini prawf oedran ac enillion gyda phob cyflogwr. Mae gennych yr opsiwn i dynnu allan a darperir manylion pellach maes o law. Fodd bynnag, mae'n hanfodol bod pawb a benodir yn llenwi a dychwelyd y ffurflen manylion ychwanegol