Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Bwrdd CBAC

Eryl Williams

Y Cynghorydd Eryl Williams

Penodwyd y Cynghorydd Eryl Williams yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr WJEC CBAC Ltd ym mis Mawrth 2011 fel Cyfarwyddwr Gweithredol a benodwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Ffermwr yw ei broffesiwn, ac mae'n byw ar fferm ger Coedwig Clocaenog, ac mae'n weithgar gyda mudiad y Ffermwyr Ifanc a bu'n Gadeirydd a Llywydd y mudiad yng Nghymru. Ers 2012 mae wedi trawsnewid y ffermdy yn fusnes hunanarlwyo.

Mae'n Gynghorydd ers 1990 dros Gyngor Ardal Glyndŵr a hen Gyngor Sir Clwyd. Wedi'r ail-drefnu yn 1996, pan ddaeth Sir Ddinbych yn Gyngor unedol, bu'n Gadeirydd (1997), yn Arweinydd (2002-2004), ac yn Ddirprwy Arweinydd (2008-2017).

Bu'n aelod arweiniol dros Addysg, yn Gadeirydd Gwe (Consortiwm Rhanbarthol Gogledd Cymru) ac yn aelod arweiniol dros yr Amgylchedd, a Chadeirydd Gwastraff Gweddillol Gogledd Cymru.

Ei lwyddiant mwyaf yw sicrhau cyllid i adeiladu 2 Ysgol Uwchradd newydd yn y Rhyl a 4 Ysgol Gynradd newydd yn ardal Rhuthun. Mae hefyd yn ymwneud llawer â'i gymuned ac mae'n falch o fod wedi adeiladu Canolfan Gymunedol newydd yn 1997 ac o 2001 hyd heddiw sefydlodd Antur Cae Cymro Village Association, sef Siop a Thafarn y Gymuned ym Mhentref Clawddnewydd o fewn ei adeiladau ei hun.

Edward Thomas

Y Cynghorydd Edward Thomas

Penodwyd y Cynghorydd Edward Thomas i Fwrdd Cyfarwyddwyr WJEC CBAC Ltd yng Ngorffennaf 2016 fel Cyfarwyddwr Gweithredol a benodwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae'r Cynghorydd Thomas hefyd yn aelod o'r Grŵp Rheoli.

Cynghorydd Annibynnol yw'r Cynghorydd Thomas, yn cynrychioli Llandeilo a Dyffryn Cennen yn Sir Gâr. Mae bellach yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Craffu Addysg yn Sir Gâr ac mae'n aelod o'r panel Diogelu.

Cyn ei ethol yn 2012, roedd y Cynghorydd Thomas yn gweithio i fanc mawr tan ei ymddeoliad yn 2010. Mae wedi bod yn llywodraethwr ysgol ers 2010 gan ddod yn Gadeirydd llywodraethwyr ei ysgol gynradd leol. Hefyd mae wedi cynrychioli'r Awdurdod Addysg Lleol ar fwrdd llywodraethwyr ei ysgol uwchradd leol.

Mae'r Cynghorydd Thomas yn arbennig o falch o'r ffaith ei fod wedi ennill gradd BA Hanes (Anrhydedd) trwy Adran Addysg Barhaus Oedolion Prifysgol Abertawe, ar ôl gweithio am 40 mlynedd ac er gwaetha'r ffaith ei fod wedi gorfod gadael yr ysgol ar ôl ei lefelau 'O' oherwydd marwolaeth gynnar ei dad a'r angen am incwm yng nghartref y teulu. Mae'n frwdfrydig y dylai pawb gael y cyfle i gyrraedd eu potensial llawn.

Alan Lockyer

Y Cynghorydd Alan Lockyer

Penodwyd y Cynghorydd Alan Lockyer i Fwrdd Cyfarwyddwyr WJEC CBAC Ltd ym mis Gorffennaf 2016. Mae wedi bod yn ymwneud ag addysgu ers 1974 ac wedi gweithio yn llawn amser i Orllewin Morgannwg ers 1977 yn addysgu Offerynnau Pres ac yn hyfforddi Cerddorfa a Chôr ieuenctid. Mae hefyd wedi bod yn gyfansoddwr preswyl ar gyfer Theatr Ieuenctid Gorllewin Morgannwg ac yn gyfansoddwr ar gyfer ysgolion Cynradd ac Uwchradd yng Ngorllewin Morgannwg.

Ers 1988 tan ei ymddeoliad bedair blynedd yn ôl, bu'n ddarlithydd llawn amser yng Ngholeg Castell-Nedd ac yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru. Bu'n gyfrifol am ddatblygu ac ysgrifennu'r cyrsiau TGAU a Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Cerddoriaeth Boblogaidd a dyluniodd a gosododd y stiwdios recordio fel Pennaeth Technoleg Cerddoriaeth. Mae hefyd wedi bod yn arweinydd cyrsiau Technoleg Cerddoriaeth Safon Uwch a Diploma Cenedlaethol y corff dyfarnu Edexcel.

Mae Alan wedi bod yn gweithio fel Arholwr Technoleg Cerddoriaeth Safon Uwch i Edexcel yn ogystal â darlithio ym Mhrifysgol Metropolitan Abertawe ac ar sawl cwrs Gradd y Cyfryngau a Diploma Cenedlaethol mewn Sain.

Fel Cynghorydd Sir Castell-Nedd Port Talbot, mae Alan wedi cadeirio'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a'r pwyllgor Apwyntiadau Arbennig.

Ar hyn o bryd, Alan yw Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Castell-Nedd Port Talbot ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Plant.

Gail Giles

Y Cynghorydd Gail Giles

Penodwyd y Cynghorydd Gail Giles yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr WJEC CBAC Ltd yng Ngorffennaf 2016 fel Cyfarwyddwr Gweithredol a benodwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae'r Cynghorydd Giles hefyd yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr yr is-gwmni, WJEC CBAC (Services) Ltd, a hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth.

A hithau'n Brif Weinyddes Nyrsio Ardal wedi ymddeol ag 20 mlynedd o brofiad, mae ei phrofiad proffesiynol wedi cynnwys rheoli staff, gwaith achos a gofalu am gleifion yn y gymuned o bob cefndir, oedran ac ag amrywiaeth o anghenion.

Gweithiodd fel Rheolwr Swyddfa Etholaeth ac fel ymchwilydd i Aelod Cynulliad yn delio ag ystod eang o faterion Llywodraeth a Chynulliad Cymru, yn cynnwys addysg ac iechyd.

Mae ei swydd bresennol, Aelod Cabinet ar gyfer Addysg a Sgiliau, yn rôl strategol sy'n goruchwylio holl ysgolion Casnewydd a darpariaeth cefnogaeth i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg neu gyflogaeth i'w galluogi nhw i ennill cymwysterau, prentisiaethau a swyddi.

Sarah Merry

Y Cynghorydd Sarah Merry

Penodwyd y Cynghorydd Sarah Merry yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr WJEC CBAC Ltd yng Ngorffennaf 2016 fel Cyfarwyddwr Gweithredol a benodwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae'r Cynghorydd Merry hefyd yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr yr is-gwmni WJEC CBAC (Services) Ltd.

Y Cynghorydd Merry yw Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd ac mae hi wedi bod yn gyfrifol am bortffolio addysg y Cyngor ers mis Mai 2015. Cafodd ei ail-hethol yn Gynghorydd yn 2012 i gynrychioli ward Cathays yn y ddinas, ar ôl cynrychioli'r ward yn flaenorol o 1995 i 1999. Hithau hefyd yw Ysgrifenyddes y grŵp Keep Cathays Tidy.

Ym mis Mai 2017, penodwyd Sarah yn Ddirprwy Arweinydd y Cyngor ac ehangwyd ei chyfrifoldebau portffolio'r cabinet i gynnwys Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau. Mae hi'n cynrychioli'r Cyngor ar Gyngor Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn ogystal â Chynulliad Cyffredinol y Gymdeithas Llywodraeth Leol (LGA).

Yn ddiweddar daeth yn Gadeirydd Cydbwyllgor y Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De ac mae hi'n aelod o fwrdd Coleg Caerdydd a'r Fro a Chydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC).

Yn wreiddiol o Ganolbarth Lloegr, symudodd Sarah i Gaerdydd i astudio Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae wedi byw a gweithio yn y ddinas ers hynny. Gweithiodd yn y maes gwleidyddol yn cefnogi sawl AC as AS.

Mike Evans

Mike Evans

Penodwyd Mike Evans yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr WJEC CBAC Ltd fel un o'r Cyfarwyddwyr Anweithredol annibynnol cyntaf yn 2011 ac yntau yw Cadeirydd y Bwrdd ar hyn o bryd. Mae Mike hefyd yn Cadeirio'r Grŵp Rheoli a'r Panel Llywodraethiant ac Enwebiadau ac mae'n aelod o'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth.

Fel aelod o Sefydliad Siartredig Cyllid a Chyfrifyddiaeth Gyhoeddus, mae Mike wedi dal sawl rôl uwch mewn Llywodraeth Leol yn ogystal â bod yn Gyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Cefnogaeth Busnes/Clerc i'r Corff Llywodraethu yng Ngholeg Sir Gâr, a Chyfarwyddwr Cyllid yn y Sector Tai. Tra yng Ngholeg Sir Gâr fe sefydlodd a Chadeiriodd y Consortiwm Pwrcasu Addysg Bellach Cymru a oedd yn darparu arbedion blynyddol o dros £5m i'r Sector Addysg Bellach yng Nghymru.

Mae Mike hefyd wedi cadeirio Grŵp Cyfarwyddwyr Cyllid Addysg Bellach Cymru, a chafodd ei benodi gan Value Wales i Gadeirio nifer o bwyllgorau rhanbarthol Sector Cyhoeddus a gweithgorau. Mae hefyd wedi bod yn weithredol yn y proffesiwn cyfrifyddiaeth gan weithio i Fwrdd y Sefydliad Siartredig Cyllid a Chyfrifyddiaeth Gyhoeddus ac roedd hefyd yn Llywydd Rhanbarth De Cymru a De Orllewin Lloegr.

Yn 2013-14 cafodd ei ethol yn Llywydd y Gymdeithas Technegwyr Cyfrifeg un o gyrff cymwysterau a dyfarnu blaenllaw'r DU, a cynrychiolodd y gymdeithas mewn nifer o ddigwyddiadau rhanbarthol a rhyngwladol. Yn ystod ei flwyddyn yn y swydd bu'n arwain ar benodi Prif Weithredwr newydd, ac yn 2016 cafodd ei benodi'n Gadeirydd ar eu grŵp Adolygu Llywodraethiant.

David Llewelyn

David Llewelyn

Penodwyd David Llewellyn yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr WJEC CBAC Ltd fel Cyfarwyddwr Anweithredol yn Chwefror 2017 wedi iddo gael ei gyfethol yn aelod o'r Pwyllgor Archwilio ym Mai 2016. Yn dilyn ailstrwythuro o ran Llywodraethiant, newidiodd y Pwyllgor Archwilio i fod yn Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd, ac mae David bellach yn ei Gadeirio.

Ganwyd David yn Abertawe, a derbyniodd ei addysg yng Ngholeg Llanymddyfri a Phrifysgol Caerdydd ble yr astudiodd Economeg. Wedi iddo raddio, hyfforddodd i fod yn gyfrifydd siartredig ac mae wedi treulio'r mwyafrif o'i yrfa yn y sector addysg uwch lle mae erbyn hyn yn dal swydd Cyfarwyddwr Cyllid ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae diddordeb brwd gan David mewn addysg a safonau addysgol; ac mae profiad helaeth ganddo fel llywodraethwr ysgol uwchradd.

Elizabeth Williams

Elizabeth Williams

Penodwyd Elizabeth Williams yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr WJEC CBAC Ltd fel un o'r Cyfarwyddwyr Anweithredol annibynnol cyntaf yn 2011 ac yn Is-Gadeirydd yn 2016. Mae Liz hefyd yn Cadeirio Bwrdd Cyfarwyddwyr yr is-gwmni, WJEC CBAC (Services) Ltd ac mae hi'n Is-Gadeirydd y Grŵp Rheoli a'r Panel Llywodraethiant ac Enwebiadau.

Mae Liz wedi ymwneud â datblygu polisïau i blant a phobl ifanc am dros 20 mlynedd. Ymddeolodd yn 2010 wedi 10mlynedd yn arwain ar bolisi plant a phobl ifanc yn Llywodraeth Cymru, gan weithio'n agos â Gweinidogion ac ymarferwyr ar draws Cymru i gyfrannu at y polisi agenda nodedig yng Nghymru. Bu'n flaenllaw yn natblygiad Llwybrau Dysgu 14-19. Yn flaenorol i hyn roedd hi'n athrawes gynradd, yn brifathrawes ac yn ymgynghorydd addysg yng Ngwent ac yna'n Gyfarwyddwr Cynorthwyol Addysg ac yn Brif Ymgynghorydd ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn Ne Ddwyrain Cymru.

Mae Liz ar hyn o bryd yn addysgu rhaglenni'r Project Mindfulness in Schools ar gyfer disgyblion cynradd ac uwchradd, ac yn hyfforddi athrawon i addysgu'r rhaglenni yn eu hysgolion. Mae hi hefyd yn aelod gweithredol o Mindful Schools Wales ac yn gyswllt i Mindfulness in Action a'r Mindfulness Initiative yng Nghymru.

Andrew Fisher

Andrew Fisher

Penodwyd Andrew Fisher yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr WJEC CBAC Ltd fel Cyfarwyddwr Anweithredol ym mis Medi 2016. Mae Andrew hefyd yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr yr is-gwmni, WJEC CBAC (Services) Ltd ac mae hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd.

Andrew yw Cyfarwyddwr Dexter Claw Ltd cwmni sy'n cynnig gwasanaethau ymgynghori a rheoli interim yn y sector Addysg Uwch. Mae ugain mlynedd o brofiad ganddo yn y sector Addysg Uwch yn gweithio mewn rolau polisi, cynllunio a rheoli ar gyfer sawl prifysgol ac asiantaethau sector gwahanol yn y DU, yn Lloegr gan fwyaf. Mae arbenigedd penodol ganddo mewn cynllunio strategol, llywodraethu data a rheoli data.

Mae ei brofiad perthnasol yn y sector Addysg Uwch yn cynnwys amser fel Cofrestrydd Academaidd ym Mhrifysgol South Bank Llundain, lle'r oedd yn gyfrifol am bolisi academaidd, arholiadau ac asesiadau.

Mae PhD ganddo mewn gweinyddiaeth filwrol Lloegr yn y canol oesoedd ac mae'n byw yn Hampshire.

Peter O'Sullivan

Peter O'Sullivan

Penodwyd Peter O'Sullivan yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr WJEC CBAC Ltd fel Cyfarwyddwr Anweithredol yn 2016. Mae Peter hefyd yn aelod o'r Grŵp Rheoli a'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth. Cyn ymddeol roedd Peter yn gweithio fel swyddog gweithredol i IBM ac mae wedi dal sawl uwch swydd yn KPMG a'r sector cyhoeddus.

Mae gan Peter radd Meistr mewn Gwyddoniaeth a Gwyddor Gymdeithasol o Brifysgol Caergrawnt, a gradd o'r Brifysgol Agored yn cynnwys Technoleg Gwybodaeth. Dechreuodd Peter ei yrfa yn y sector cyhoeddus – mewn addysg, ieuenctid a gwaith cymunedol, a gwasanaethau cyhoeddus. Bu'n flaenllaw wrth gyflwyno technoleg gwybodaeth Gwasanaethau Cymdeithasol, ac wrth sefydlu rôl Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Trwy ei gwmni ymgynghori 'Transforming Education International', mae Peter wedi rhoi cyngor ar newid cynaliadwy mewn addysg, ac adeiladu cynhwysedd, gyda llywodraethau, Sefydliadau Anllywodraethol ac ysgolion yn Lloegr a thramor.

Yn Lloegr, mae Peter wedi chwarae rôl flaenllaw yn rhaglen foderneiddio gweithlu ysgolion y llywodraeth a sefydlu'r academïau; ac mae'n gyd-sylfaenydd TKAT (The Kemnal Academies Trust). Bu hefyd yn gweithio gyda'r Asiantaeth Hyfforddiant i Athrawon i sefydlu 'iTeach', rhaglen i hyfforddi mathemategwyr a gwyddonwyr profiadol i fod yn athrawon, er mwyn mynd i'r afael â'r diffyg yn y gweithlu addysgu STEM. Yn 2013, arweiniodd Peter ar broject i ddatblygu adnoddau digidol ar gyfer y cwricwlwm hanes 2013 newydd.

Wedi'i eni yn y Barri, Bro Morgannwg, mae Peter bellach yn byw gyda'i deulu yn Hampshire.