Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Bwrdd CBAC

Rheolir CBAC gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr ac Ymddiriedolwyr.

Cyfarwyddwyr ac Ymddiriedolwyr sydd wedi eu hapwyntio gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:


Eryl Williams
Cynghorydd Eryl Williams sy'n cynrychioli rhanbarth Gogledd Cymru ac yn Ddiprwy Arweinydd ac yn Aelod Arweiniol dros Addysg a'r Amgylchedd ar Gyngor Sir Dinbych.
Eudine Hanagan
Cynghorydd Eudine Hanagan sy'n cynrychioli rhanbarth Cwm Taf o Gymru ac yn Aelod Cabinet dros Addysg, Sgiliau a Dysgu Gydol Oes ar Gyngor Rhondda Cynon Taf.

Edward Thomas
Cynghorydd Edward Thomas sy'n cynrychioli rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru ac sy'n Gynghorydd Cyngor Sir Gaerfyrddin.
Alan Lockyer
Cynghorydd Alan Lockyer sy'n cynrychioli rhanbarth Bae'r Gorllewin ac sy'n Gadeirydd Pwyllgor Craffu Addysg Plant a Phobl Ifanc Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

Gail Giles
Cynghorydd Gail Giles sy'n cynrychioli rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru ac sy'n Gynghorydd Cyngor Sir Gaerfyrddin
Sarah Merry
Cynghorydd Sarah Merry sy'n cynrychioli rhanbarth Caerdydd a'r Fro ac yn Aelod Cabinet dros Addysg ar Gyngor Dinas Caerdydd.

Cyfarwyddwyr ac Ymddiriedolwyr wedi eu penodi drwy ddulliau agored:


Michael Williams
Michael Evans, Cadeirydd, oedd yn arfer bod yn Gyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Cefnogi yng Ngholeg Sir Gâr. Mae'n aelod o'r Gymdeithas Technegwyr Cyfrifydda.
David Llewelyn
Cyfrifydd Siartredig cymwysedig yw David Llewelyn sydd yn Gyfarwyddwr Cyllid ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae'n Gadeirydd Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd CBAC.


Patricia Passaro
Cefndir Adnoddau Dynol sydd gan Patricia Passaro ac mae'n rhedeg Ymgynghoriaeth AD a hyfforddi gweithredol.Hi yw Cadeirydd Pwyllgor Cydnabyddiaeth CBAC.
Denise Preece
Cefndir fel darlithydd addysg bellach sydd gan Denise Preece ac mae'n ddarlithydd yn Ysgolion Rheoli Prifysgol Lerpwl.

Elizabeth Williams
Yn dilyn gyrfa lwyddiannus yn y byd addysg, bu Elizabeth Williams,  Is-Gadeirydd y Bwrdd, yn Bennaeth Strategaeth Plant a Phobl Ifanc Llywodraeth Cymru.
Andrew Fisher
Mae Dr Andrew Fisher wedi gweithio yn y sector Addysg Uwch fel Cofrestrydd Academaidd gyda Prifysgol De Llundain a Phennaeth Cynllunio Strategol ym Mhrifysgol Dwyrain Llundain.

Peter O'Sullivan
Yn dilyn gyrfa lwyddiannus gyda IBM a KPMG, mae Peter O'Sullivan ar hyn o bryd yn Berchennog-Cyfarwyddwr cwmni Transforming Education International ac wedi cydweithio gyda Ymddiriedolaeth Academïau Kemnal.