Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Uwch Reolwyr

Gareth Pierce

Gareth Pierce

Prif Weithredwr

E-bost: gareth.pierce@wjec.co.uk

Ymunodd Gareth Pierce â CBAC yn 2004. Fel Prif Weithredwr mae'n cynnig arweiniad strategol cyffredinol i'r cwmni. Mae ganddo ddiddordeb cryf yn y maes dylunio a datblygu cwricwlwm ac asesu yng Nghymru a Lloegr.

Ar ôl gweithio mewn Ystadegaeth yn y sectorau tai, addysg ac iechyd, ymunodd Gareth ag Ysgol Gyfun Cwm Rhymni fel Pennaeth Mathemateg yn 1987. Wedi hynny, penodwyd Gareth yn Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Fusnes Prifysgol Morgannwg, yn Bennaeth Polisi Addysg Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac yna'n Gyfarwyddwr Gweithrediadau ac Adnoddau yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin.

Mae Gareth yn aelod o fwrdd y Cyd-gyngor Cymwysterau (CGC), wedi cynrychioli'r CGC ar y Bartneriaeth Addysg Uwch ar gyfer Derbyniadau ac mae wedi bod yn aelod o Rwydwaith Estynedig 14-19 Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'n Ddarlithydd Cyswllt mewn Ystadegaeth gyda'r Brifysgol Agored, ac mae wedi cyflawni rolau llywodraethol yn y sectorau addysg cynradd, uwchradd ac uwch.


Elaine Carlile

Elaine Carlile

Cyfarwyddwr Gwasanaeth Asesu

E-bost: elaine.carlile@wjec.co.uk

Ymunodd Elaine â CBAC yn 2007 fel Swyddog Pwnc, yna fe'i penodwyd hi yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol cyn symud ymlaen i fod yn Gyfarwyddwr Gwasanaeth Asesu. Mae Elaine yn goruchwylio'r broses o ddylunio a datblygu papurau cwestiynau, yn arwain ar faterion yn ymwneud â dyfarnu ac ymchwil, yn gweithio'n agos â'r rheoleiddwyr i sicrhau cymaroldeb safonau ac yn rheoli'r agweddau gweithredol ar ein cysylltiadau â chanolfannau.

Yn wreiddiol o Iwerddon, graddiodd Elaine o Goleg Prifysgol Corc gyda gradd mewn Cerddoriaeth. Mae hi wedi gweithio mewn ysgolion yng Nghymru ac Iwerddon, yn addysgu Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio. Cafodd ymrwymiad Elaine i'r proffesiwn addysgu ei gydnabod yn 2000 pan enillodd wobr Athrawes y Flwyddyn yn Rownd Derfynol Ranbarthol Cymru.


Elizabeth Arthur

Rachel Elias-Lee

Cyfarwyddwr

E-mail: rachel.elias-lee@wjec.co.uk

Ymunodd Rachel Elias-Lee â CBAC yn 2013 fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyllid, cyn symud ymlaen i fod yn Gyfarwyddwr Cyllid ac Ysgrifennydd y Cwmni. Rachel sy’n arwain rheolaeth gyllidol CBAC ac mae’n gyfrifol am osod y gyllideb flynyddol, lefelau ffioedd a chynllunio adnoddau busnes tramor.

Hefyd, yn ei rôl yn y cwmni, mae Rachel yn gyfrifol am holl weinyddiaeth y Cwmni a’r Elusen ac yn gwasanaethu bwrdd ymddiriedolwyr elusengar CBAC o ran cyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol.

Ar ôl gadael y brifysgol, cyflawnodd Rachel ei hastudiaethau proffesiynol a chymhwysodd fel cyfrifydd a gymeradwywyd gan CCAB gyda ACCA. Mae wedi gweithio mewn rolau uwch gyfrifyddu, adnoddau a gweithrediadau yn y sector preifat, llywodraeth leol ac yn fwy diweddar, mewn addysg uwch, addysg bellach ac addysg drydyddol.

Cyn ymuno â CBAC, Rachel oedd Pennaeth Cynorthwyol Adnoddau y Coleg Merthyr Tudful. Yn ystod y pedair blynedd hyn, cafodd ei phenodi’n Gyfarwyddwr Projectau ar gyfer Project £33 miliwn Ardal Ddysgu Merthyr a drawsnewidiodd addysg ôl-16 ym Merthyr Tudful.


Catherine Roberts-Straw

Catherine Roberts-Straw

Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Strategaeth)

E-bost: catherine.roberts-straw@wjec.co.uk

Ymunodd Catherine Roberts-Straw â CBAC yn 2009. Fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Strategaeth, mae'n arwain cyfeiriad strategol CBAC yng Nghymru a Lloegr.

Mae Catherine yn cynrychioli CBAC ar fforymau polisi, gyda rheoleiddwyr, adrannau llywodraeth a sefydliadau eraill mewn perthynas â strategaeth fusnes a risg. Mae'n arwain yr agwedd gorfforaethol at reoli risg, datblygu polisi yn ogystal â bod yn gyfrifol am enw da brand y cwmni a datblygiad masnachol trwy'r adrannau marchnata a chyfathrebu.

Ar ôl graddio o Brifysgol Caint, ymunodd Catherine â banc Barclays ar eu rhaglen hyfforddi graddedigion. Roedd ei rolau yn Barclays yn cynnwys Cyfarwyddwr Cynorthwyol Strategaeth a Chynllunio, cyn symud ymlaen i fod yn Gyfarwyddwr Cysylltiadau a Sianelau yn Barclaycard. Wedi hynny, treuliodd bedair blynedd fel Cyfarwyddwr Gwerthiant yn First Plus cyn ymuno â CBAC.


Ian Edwards

Ian Edwards

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

E-bost: ian.edwards@wjec.co.uk

Ymunodd Ian Edwards â CBAC yn 2008 fel Rheolwr Gweithrediadau. Mae'n gyfrifol am reoli cynhyrchu argraffedig a logisteg papurau cwestiynau ac adnoddau argraffedig eraill ar safle CBAC yn Nhrefforest. Mae ei rôl hefyd yn ymgorffori gweinyddu prosesau'r gwasanaeth ar ôl y canlyniadau.

Yn 2013, ymgymerodd Ian â'r rôl Cyfarwyddwr Gweithrediadau gan gymryd cyfrifoldeb am reoli cyfleusterau ac adeiladau ar gyfer dau safle CBAC yn ogystal â chyfrifoldeb corfforaethol am yr amgylchedd, iechyd a diogelwch, cyflwyno Systemau Ansawdd a siop lyfrau CBAC.

Mae cefndir Ian mewn prosesau gweithgynhyrchu, Gwelliant Parhaus ac Ansawdd. Mae ganddo 20 mlynedd o brofiad cynhyrchu a gweithgynhyrchu yn y meysydd awyrofod, electroneg a chynhyrchu metel.


Beverly Green

Beverley Green

Rheolwr Adnoddau Dynol

E-bost: beverley.green@wjec.co.uk

Fel Rheolwr Adnoddau Dynol, mae Beverley yn cefnogi'r Prif Weithredwr a'r Tîm Rheoli Strategol mewn perthynas â datblygu, gweithredu, monitro a gwerthuso'r strategaeth adnoddau dynol a pholisïau cysylltiedig.

Graddiodd Beverley o Brifysgol Caerdydd ac mae'n Aelod Siartredig o'r CIPD.

Ian Morgan

Ian Morgan

Cyfarwyddwr TG

E-bost: ian.morgan@wjec.co.uk

Ag yntau'n Gyfarwyddwr TG, Ian yw'r arweinydd strategol ar gyfer defnyddio Technoleg Gwybodaeth yn effeithiol yn CBAC, gan gynnwys yr holl systemau mewnol ac allanol sy'n cefnogi'r cylchred arholiadau. Mae hefyd yn cynrychioli CBAC mewn ystod o sefyllfaoedd allanol.

Penodwyd Ian i ddechrau fel Dirprwy Gyfarwyddwr project Grid Cenedlaethol ar gyfer Dysgu pan ymunodd â CBAC yn 2002, cyn dod yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Rheolaeth a Chydweithrediad Gwasanaethau TG.

Cyn ymuno â CBAC, roedd Ian yn Rheolwr TG Addysgol ar gyfer awdurdod lleol, lle'r oedd yn gyfrifol am ddatblygiad strategol a gweithrediad technoleg a oedd yn cefnogi prosesau gweinyddu, ac yn bwysicach byth, prosesau addysgu a dysgu.