Q Menu
< Treforest Conference Facilities

e-Bortffolio

Mae CBAC o'r farn fod manteision sylweddol i'w cael yn nhermau effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd prosesau safoni mewn achosion lle mae'n bosibl cyrchu gwaith portffolio myfyrwyr yn ddigidol. Yn ogystal â bod yn berthnasol yn gyffredinol mewn perthynas ag asesiadau “gwaith cwrs”, mae'n arbennig o berthnasol yng nghymhwyster Bagloriaeth Cymru, yn cynnwys yr elfennau Sgiliau Hanfodol Cymru a'r Sgiliau Allweddol Ehangach. Mae'n cydweithio felly â thair system a luniwyd i ganiatáu i safonwyr CBAC gyrchu gwaith myfyrwyr fel “e-bortffolios”.

Bwriad CBAC, wrth symud ymlaen â'r datblygiadau cydweithrediadol hyn, yw sicrhau bod y trefniadau'n briodol o ran mynediad i'r system a'i diogelwch; defnyddioldeb a hygyrchedd; dwyieithrwydd (yng Nghymru); dilyniant ymgeiswyr; croes-gyfeirio (lle'n berthnasol); llwybr archwilio; archifo, cadw a chreu ffeiliau wrth gefn. Gwneir hyn drwy broses o gymeradwyo ac achredu.

Ar hyn o bryd rydym yn cydweithio gyda'r canlynol (i) Bright Sparks, (ii) Cwmni Cynnal, (iii) Coleg Glannau Dyfrdwy (ULCC). O safbwynt prosesau safoni CBAC, ystyrir fod y datrysiadau hyn yn gywerth â'i gilydd. Bydd unrhyw ganolfannau sy'n barod i ddewis rhwng y systemau yn debygol o wneud hynny ar sail ystyriaethau eraill sy'n ymwneud â'u buddsoddiad mewn llwyfannau dysgu.

Un nodwedd sy'n gyffredin i'r datrysiadau hyn yw bod ein safonwyr yn gallu edrych ar waith myfyrwyr yn y lleoliad digidol hwnnw lle y cedwir y gwaith o fewn y system. Yn y sefyllfaoedd hynny lle gwneir penderfyniad gan y ganolfan i beidio â defnyddio datrysiadau o'r fath, mae CBAC yn datblygu cyfleuster i ganolfannau lwytho i fyny'r elfennau hynny ar waith yr ymgeiswyr sydd ar gael yn ddigidol, y mae eu hangen i'w hasesu'n allanol, i wefan ddiogel CBAC.

Mae statws ein cydweithio ar hyn o bryd fel a ganlyn:

  • Bright Sparks
    Wedi cyrraedd y cam profi/gwerthuso ac i'w gwblhau cyn gynted â phosibl
  • Moodle (Cynnal)
    Gwerthuso/Cymeradwyo'n gyflawn gyda digwyddiadau lansio/hyfforddi wedi'u cynnal ym mis Hydref 2011
  • Moodle (ULCC)
    Gwerthuso/Cymeradwyo'n gyflawn gyda digwyddiadau lansio/hyfforddi wedi'u cynnal ym mis Tachwedd 2011

Mae croeso i unrhyw ddarparwyr systemau eraill gysylltu â CBAC os oes ganddynt ddiddordeb mewn gweithio gyda ni ar ddatrysiadau e-bortffolio.

Am fanylion pellach cysylltwch â thîm cefnogi e-Bortffolios CBAC ar 029 20 265338 neu anfonwch e-bost at e-portfolios@wjec.co.uk.