Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gwasanaeth i Gwsmeriaid

CBAC a'i Gwsmeriaid

Elusen gofrestredig yw CBAC a chwmni cyfyngedig trwy warant. Ei genhadaeth yw darparu cymwysterau cyhoeddus, adnoddau a gwasanaethau o ansawdd uchel a fydd yn cynorthwyo ysgolion a cholegau i alluogi unigolion i gyflawni eu potensial.

Yn ogystal â'i rôl fel corff dyfarnu, mae CBAC hefyd yn darparu amrediad o wasanaethau addysgol a diwylliannol eraill. Gellir cael manylion am y gwasanaethau hyn yma ar ein prif wefan.

Ein cwsmeriaid, fel corff dyfarnu, yw:

 • Canolfannau arholiad
 • Athrawon neu ddarlithwyr pynciau unigol sy'n paratoi ymgeiswyr am arholiadau
 • Ymgeiswyr a rhieni
 • Defnyddwyr canlyniadau a thystysgrifau, megis cyflogwyr, sefydliadau AB ac AU ac UCAS.

Ein Nodau

 • Darparu gwasanaethau arholiadau syn effeithlon, wedi'u rheoli'n dda ac yn gost-effeithiol
 • Ymateb i'n cwsmeriaid
 • Cydymffurfio'n llawn â'r Codau Ymarfer perthnasol ar gyfer yr holl gymwysterau a gynigir
 • Gwella ansawdd ein gwasanaethau trwy broses werthuso ddi-dor
 • Gweithredu polisi dwyieithog cynhwysfawr

Cwmpas

I gwrdd â'r nodau hyn, bydd CBAC yn:

Cyfathrebiadau

 • Cyhoeddi cysylltiadau ar gyfer yr holl wasanaethau a sicrhau bod staff perthnasol ar gael yn ystod oriau gwaith arferol i roi gwybodaeth a chyngor
 • Ymateb yn brydlon i ymholiadau, pa un ai a ydynt yn ymholiadau e-bost, ffôn neu lythyr
 • Hybu'r defnydd o TGCh lle y bo'n briodol ar gyfer gwella darpariaeth cynnyrch a gwasanaethau
 • Defnyddio Cymraeg neu Saesneg clir ym mhob cyfarwyddyd ac arweiniad
 • Rhannu gwybodaeth briodol am weithgareddau CBAC gyda'r cwsmeriaid mewn ffordd amserol

Manylebau cymwysterau, deunyddiau perthynol, cyfarwyddyd a hyfforddiant

 • Cyhoeddi manylebau fel copïau caled ac ar wefan CBAC ymhell cyn i'r cyrsiau gychwyn
 • Ar gyfer yr holl fanylebau newydd, darparu papurau cwestiynau enghreifftiol, cynlluniau marcio, deunydd enghreifftiol a HMS rhagarweiniol
 • Darparu cyn-bapurau arholiad, cynlluniau marcio ac adroddiadau arholwyr ar ôl pob cyfres arholiadau
 • Darparu deunyddiau hyfforddi a HMS fel y bo'n briodol yn ystod oes manylebau

Prosesau gweinyddol

 • Cyflwyno gwybodaeth gyda'r bwriad o leihau gwallau wrth gyfnewid data a rhoi cymorth i'r canolfannau wrth iddynt gynllunio o flaen llaw, ac ategu hyn â hyfforddiant lle bynnag y bo hynny'n briodol
 • Danfon papurau cwestiynau mewn da bryd ar gyfer yr arholiadau
 • Cyhoeddi canlyniadau a thystysgrifau yn unol â dyddiadau a gyhoeddir
 • Prosesu gwasanaethau ar ôl y canlyniadau o fewn y cyfnodau a bennir ar gyfer yr amrywiol wasanaethau a gynigir
 • Cyhoeddi rhestr o'r ffïoedd ar gyfer yr holl wasanaethau a gynigir yn ystod y flwyddyn galendr nesaf

Gwasanaethau Cyfrwng Cymraeg

 • Cadw at Gynllun Iaith Gymraeg CBAC, yn unol â gofynion Deddf Iaith Gymraeg 1993
 • Darparu manylebau a phapurau cwestiynau cyfrwng Cymraeg ar gyfer pob maes pwnc
 • Cyhoeddi cylchlythyrau, canllawiau, llyfrynnau gweinyddol a thystysgrifau a gynhyrchir gan CBAC yn ddwyieithog
 • Darparu gwefan cwbl ddwyieithog, ac ymateb i ohebiaeth ac ymholiadau cyfrwng Cymraeg yn Gymraeg

Mesur Perfformiad

Bydd ansawdd y gwasanaethau a ddarperir yn cael ei fesur mewn nifer o ffyrdd:

 • Bydd CBAC ei hun yn cynnal adolygiad blynyddol o'r gwasanaethau trwy Bwyllgor Sicrhau Ansawdd y mae mwyafrif ei aelodau'n gweithio mewn canolfannau arholiad
 • Trwy gynnal arolygon gwasanaethau cwsmeriaid, bydd CBAC o dro i dro yn ceisio barn y canolfannau am amrediad y gwasanaethau a ddarperir yn ogystal ag ansawdd a chyflwyniad y gwasanaethau hynny
 • Gwahoddir canolfannau i gyflwyno sylwadau ar y papurau cwestiynau bob blwyddyn trwy wefan CBAC. Bydd y sylwadau'n cael eu coladu a'u hystyried gan y Pwyllgor Gwerthuso Papurau Cwestiynau (QPEC) perthnasol ar gyfer arholiadau'r flwyddyn ganlynol
 • Bob blwyddyn bydd yr awdurdodau rheoleiddio (AADGOS (DELLS) yng Nghymru, QCA yn Lloegr a CCEA yng Ngogledd Iwerddon) yn cyhoeddi manylion ar berfformiad pob corff dyfarnu yn erbyn amrediad o ddangosyddion perfformiad (e.e. cwrdd â'r amserlen ar gyfer anfon papurau cwestiynau a chyhoeddi canlyniadau, nifer yr ymholiadau am ganlyniadau a chwblhau'r gwasanaethau ail-farcio o fewn y cyfnodau a bennir)

Croesewir eich awgrymiadau am welliannau i wasanaethau CBAC bob amser. Rhoddir rhestr o gysylltiadau defnyddiol isod. Ymatebir yn brydlon i bob cwyn ac awgrym.

Os byddwch yn dal yn anfodlon â'r ymateb hwn, bydd eich cwyn am wasanaeth CBAC yn cael ei ystyried gan aelod annibynnol o staff nad yw'n gysylltiedig â'r mater dan sylw.

Os digwydd i chi fod yn anfodlon o hyd ag ymateb CBAC i unrhyw fater, bydd yn cael ei gyfeirio at y Prif Weithredwr neu'r Cadeirydd er mwyn cael safbwynt sy'n annibynnol ar y man sy'n darparu'r gwasanaeth.

Cysylltiadau Defnyddiol

Ymholiadau cyffredinol am wasanaethau:

CBAC
245 Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd CF5 2YX
www.cbac.co.uk 029 2026 5000

Ymholiadau am wasanaethau ar ôl y canlyniadau:

PostResultsServices@wjec.co.uk
01443 845619 

Ymholiadau am wasanaethau cyfrwng Cymraeg:

Siân Llewelyn Jones, Uwch Reolwr (Cyfrwng Cymraeg)
(029) 2026 5162 sian.llewelyn@cbac.co.uk

Ymholiadau am faterion partneriaethau a datblygiad busnes:

Hugh Lester, Gweithredydd Partneriaethau
(029) 2026 5385 hugh.lester@wjec.co.uk

Ymholiadau gweinyddol yn ymwneud â:

Safon Uwch: 029 2026 5148/5149/5336 gce@wjec.co.uk

TGAU: 029 2026 5133/5154 gcse@wjec.co.uk

DPP: 029 2026 5018/5024 cpd@wjec.co.uk

Bagloriaeth Cymru: 029 2026 5320/078 post@bagloriaethcymru.org.uk

Lefel Mynediad: 029 2026 180 entrylevel@wjec.co.uk

Cofrestriadau: 029 2026 5193/194 entries@wjec.co.uk