Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gwasanaeth i Gwsmeriaid

CBAC a'i Gwsmeriaid

Rydym yn sefydliad dyfarnu blaenllaw sy'n darparu asesiadau, hyfforddiant ac adnoddau addysgol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Ein cenhadaeth yw i ddarparu cymwysterau cyhoeddus, adnoddau a gwasanaethau o ansawdd uchel a fydd yn cynorthwyo ysgolion a cholegau i alluogi unigolion i gyflawni eu potensial.

Fel corff dyfarnu, canolfannau arholi (ysgolion a cholegau) sy'n cofrestru ymgeiswyr ar gyfer ein cymwysterau yw ein cwsmeriaid.

Rydym yn elusen gofrestredig a chwmni cyfyngedig dan warant.

Ein Nodau

 • Darparu gwasanaethau arholiadau syn effeithlon, wedi'u rheoli'n dda ac yn gost-effeithiol
 • Ymateb i'n cwsmeriaid
 • Cydymffurfio â'r holl ofynion rheoliadol
 • Gwella ansawdd ein gwasanaethau trwy broses werthuso ddi-dor
 • Gweithredu polisi dwyieithog cynhwysfawr

Cwmpas

I gwrdd â'r nodau hyn, byddwn yn:

Cyfathrebiadau

 • Cyhoeddi cysylltiadau ar gyfer yr holl wasanaethau a sicrhau bod staff perthnasol ar gael yn ystod oriau gwaith arferol i roi gwybodaeth a chyngor
 • Ymateb yn brydlon i ymholiadau, pa un ai a ydynt yn ymholiadau e-bost, ffôn neu lythyr
 • Hybu'r defnydd o TGCh lle y bo'n briodol ar gyfer gwella darpariaeth cynnyrch a gwasanaethau
 • Defnyddio Cymraeg neu Saesneg plaen ym mhob cyfarwyddyd ac arweiniad
 • Rhannu gwybodaeth briodol am ein gweithgareddau gyda'r cwsmeriaid mewn ffordd amserol

Manylebau cymwysterau, deunyddiau perthynol, cyfarwyddyd a hyfforddiant

 • Cyhoeddi manylebau ar ein gwefannau unwaith mae'r rheoleiddiwr perthnasol wedi'u hachredu/cymeradwyo
 • Ar gyfer yr holl fanylebau newydd, byddwn yn darparu papurau cwestiynau enghreifftiol, cynlluniau marcio a hyforddiant priodol i ganolfannau
 • Darparu cyn-bapurau arholiad, cynlluniau marcio ac adroddiadau arholwyr ar ôl pob cyfres arholiadau
 • Darparu deunyddiau cefnogi a hyfforddiant DPP fel y bo'n briodol yn ystod oes ein manylebau

Prosesau gweinyddol

 • Cyflwyno gwybodaeth glir i staff y ganolfan ynglŷn ag arholiadau a gweinyddiaeth asesu
 • Cyhoeddi canlyniadau a thystysgrifau yn unol â'r dyddiadau a gyhoeddir
 • Prosesu gwasanaethau ar ôl y canlyniadau o fewn y cyfnodau a bennir ar gyfer yr amrywiol wasanaethau a gynigir
 • Cyhoeddi rhestr o'r ffïoedd ar gyfer yr holl wasanaethau a gynigir

Gwasanaethau Cyfrwng Cymraeg

 • Cadw at Gynllun Iaith Gymraeg CBAC, yn unol â gofynion Deddf Iaith Gymraeg 1993
 • Darparu manylebau cyfrwng Cymraeg ar gyfer pob cymhwyster a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru / Cymwysterau Cymru
 • Darparu papurau cwestiynau cyfrwng Cymraeg ar gyfer ymgeiswyr a gofrestrir trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Cynhyrchu cylchlythyrau, canllawiau, llyfrynnau gweinyddol a thystysgrifau yn ddwyieithog
 • Darparu gwefan cwbl ddwyieithog, ac ymateb i ohebiaeth ac ymholiadau cyfrwng Cymraeg yn Gymraeg

Mesur Perfformiad

Mae ansawdd y gwasanaethau a ddarperir yn cael ei fesur mewn sawl ffordd:

 • Mae CBAC yn cynnal adolygiad o gyfres arholiadau'r haf, sydd yn cael eu hadrodd i'r Bwrdd Cyfarwyddwyr ac yn cael eu trafod yn y cyfarfodydd grwp cynghori.
 • Trwy gynnal arolygon gwasanaethau cwsmeriaid, bydd CBAC o dro i dro yn gofyn am farn canolfannau am amrediad y gwasanaethau a ddarperir yn ogystal ag ansawdd a chyflwyniad y gwasanaethau hynny.
 • Yn flynyddol gwahoddir canolfannau i gyflwyno sylwadau ar y papurau cwestiynau. Bydd y sylwadau'n cael eu coladu a'u hystyried gan y Pwyllgor Gwerthuso Papurau Cwestiynau (QPEC) perthnasol ar gyfer arholiadau'r flwyddyn ganlynol
 • Bob blwyddyn bydd yr awdurdodau rheoleiddio (Cymwysterau Cymru yng Nghymru, Ofqual yn Lloegr a CCEA yng Ngogledd Iwerddon) yn cyhoeddi manylion ar berfformiad pob corff dyfarnu yn erbyn amrediad o ddangosyddion perfformiad (cyhoeddi canlyniadau, nifer yr ymholiadau am ganlyniadau ac am gyflawniad y gwasanaethau ail-farcio o fewn y cyfnodau a bennir ayyb.).

Rydym yn adolygu nifer a natur y cwynion a dderbyniwyd, fel yr amlinellir yn ein polisi cwynion, lle'n briodol mae'r rhain yn cael eu bwydo i'n cylch gwella parhaus.

Croesewir eich awgrymiadau am welliannau i wasanaethau CBAC bob amser. Rhoddir rhestr o gysylltiadau defnyddiol isod.

Os byddwch yn dal yn anfodlon â'r ymateb hwn, bydd eich cwyn am wasanaeth CBAC yn cael ei ystyried gan aelod annibynnol o staff nad yw'n gysylltiedig â'r mater dan sylw.

Cysylltiadau Defnyddiol

Ymholiadau cyffredinol am wasanaethau:

CBAC
245 Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd CF5 2YX
www.cbac.co.uk 029 2026 5000

Ymholiadau am wasanaethau ar ôl y canlyniadau:

PostResultsServices@wjec.co.uk
01443 845619 

Ymholiadau am wasanaethau cyfrwng Cymraeg:

Siân Llewelyn Jones, Uwch Reolwr (Cyfrwng Cymraeg)
(029) 2026 5162 sian.llewelyn@cbac.co.uk

Ymholiadau am faterion partneriaethau a datblygiad busnes:

Hugh Lester, Gweithredydd Partneriaethau
(029) 2026 5385 hugh.lester@wjec.co.uk

Ymholiadau gweinyddol yn ymwneud â:

Safon Uwch: 029 2026 5148/5149/5336 gce@wjec.co.uk

TGAU: 029 2026 5133/5154 gcse@wjec.co.uk

DPP: 029 2026 5018/5024 cpd@wjec.co.uk

Bagloriaeth Cymru: 029 2026 5320/078 post@bagloriaethcymru.org.uk

Lefel Mynediad: 029 2026 180 entrylevel@wjec.co.uk

Cofrestriadau: 029 2026 5193/194 entries@wjec.co.uk