Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cwynion

Cwynion

Mae CBAC wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau a chynnyrch o ansawdd uchel sy'n bodloni anghenion ein cwsmeriaid a gofynion rheoliadol. Ansawdd a gwasanaeth i gwsmeriaid sydd wrth wraidd popeth a wnawn ac anelwn at sicrhau hynny, y tro cyntaf, bob tro. Fodd bynnag efallai nad yw pethau'n gweithio'n iawn bob tro a gwerthfawrogir eich adborth er mwyn ein helpu i wella safon ein gwaith.

Beth i'w wneud os oes gennych ymholiad, pryder neu gŵyn

Gellir datrys y rhan fwyaf o ymholiadau neu bryderon yn gyflym drwy gysylltu â'n staff pwnc arbenigol a'n staff gweinyddol. Byddant yn gwneud eu gorau glas i ddatrys y mater yn gyflym at eich boddhad. Os oes gennych chi gŵyn ffurfiol, fodd bynnag, anfonwch eich cwyn atom yn ysgrifenedig drwy e-bostio cwynion@cbac.co.uk llenwi ein ffurflen ar-lein, neu ysgrifennu atom, i'r cyfeiriad canlynol:

Yr Adran Gwynion, CBAC, 245 Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd CF5 2YX

Cyflwyno cwyn ffurfiol

Pan gyflwynir cwyn ffurfiol, dylid darparu'r manylion canlynol:

  • Eich enw llawn a'ch manylion cyswllt (gan gynnwys rhif ffôn yn ystod y dydd a chyfeiriad e-bost)
  • Disgrifiad llawn o'r gŵyn (gan gynnwys y pwnc dan sylw a dyddiadau am amseroedd perthnasol os yw'n hysbys)
  • Enwau'r bobl yn CBAC sydd wedi bod yn rhan o'r mater hyd yma, os yw'n hysbys
  • Copïau o unrhyw ddogfennau perthnasol a chyfeiriad at unrhyw ohebiaeth gynharach.

Beth sy'n digwydd nesaf – ymchwiliad Cam 1

Bydd CBAC yn cydnabod eich cwyn cyn pen 5 diwrnod gwaith ar ôl ei derbyn. Ar ôl cael cwyn ffurfiol, caiff ei chyfeirio at swyddog arweiniol i ymchwilio ac ymateb iddi.

Bydd y swyddog arweiniol yn ymateb i'ch cwyn cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl ei derbyn fel arfer. Os bydd cwyn yn fwy cymhleth neu'n ymwneud â staff nad ydynt ar gael, gallai gymryd mwy o amser i ymchwilio iddi. Mewn amgylchiadau o'r fath, bydd y swyddog arweiniol yn rhoi gwybod i chi beth yw'r amserlen ar gyfer ymateb. Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi yn y cyfnod hwn i ofyn am ragor o wybodaeth neu eglurhad.

Beth os nad wyf yn fodlon â'r canlyniad – ymchwiliad Cam 2

Os nad ydych yn fodlon â chanlyniad ymchwiliad cam 1, gallwch gyflwyno apêl ysgrifenedig i Appeals@wjec.co.uk Rhaid i'r apêl nodi sail yr apêl yn glir. Bydd eich apêl yn cael ei chydnabod cyn pen 5 diwrnod gwaith ar ôl ei derbyn. Bydd rheolwr arweiniol sydd heb unrhyw gysylltiad blaenorol â'r gŵyn neu'r gwrthdaro buddiannau yn arwain ymchwiliad yr apêl.

Ein bwriad yw cwblhau ymchwiliad cam 2 cyn pen 10 diwrnod a byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw'r canlyniad. Os bydd cwyn yn fwy cymhleth neu'n ymwneud â staff nad ydynt ar gael, gallai gymryd mwy o amser i ymchwilio iddi. Mewn amgylchiadau o'r fath, bydd y rheolwr arweiniol yn rhoi gwybod i chi beth yw'r amserlen ar gyfer ymateb. Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi yn y cyfnod hwn i ofyn am ragor o wybodaeth neu eglurhad.

Ar ôl cwblhau ymchwiliad cam 2, nid oes camau mewnol pellach.

Nid yw cwmpas y weithdrefn gwyno hon yn cynnwys nifer o weithdrefnau y ceir trefniadau amgen ar eu cyfer, sef gwasanaethau ar ôl y canlyniadau ac apeliadau yn erbyn ymholiadau am ganlyniadau, camymddwyn, ystyriaeth arbennig, trefniadau mynediad neu drefniadau gweinyddol eraill mewn arholiadau fel cyrraedd yn hwyr iawn, sgriptiau ar goll neu ddefnyddio aegrotat. Ewch i hafan yr adran Swyddog Arholiadau ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau ar ôl y canlyniadau ac apeliadau.

Ymholiadau pellach

Gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau am y polisi hwn at:

Cwynion@cbac.co.uk

Appeals@wjec.co.uk