Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Polisi Cwynion

Mae gwasanaeth cwsmeriaid ac ansawdd yn ganolog i'r hyn rydym yn ei wneud ac rydym yn ymdrechu i'w gael yn gywir, y tro cyntaf, bob tro. Fodd bynnag, ambell waith, nid yw pethau'n mynd yn unol â'r cynllun gwreiddiol ac er mwyn ein helpu ni i wella ansawdd ein gwaith, rydym yn gwerthfawrogi eich adborth.

Beth i'w wneud os oes cwyn gennych

Gellir delio â'r mwyafrif o faterion drwy gysylltu â'n harbenigwr pwnc a staff gweinyddol. Byddant yn gwneud eu gorau glas i ddatrys y mater yn gyflym i'ch boddhad. Os oes cwyn gennych rydych yn teimlo nad yw wedi ei datrys yn llwyr, a fyddech gystal â llenwi ein ffurflen ar-lein, neu ysgrifennu atom i'r cyfeiriad canlynol:

Yr Adran Gwynion, CBAC, 245 Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YX

Cyflwyno cwyn ffurfiol

Pan cyflwynir cwyn yn ffurfiol, gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein neu drwy ysgrifennu atom, dylid cynnwys y manylion canlynol:

  • Eich enw llawn a manylion cyswllt (gan gynnwys rhif ffôn yn ystod y dydd a chyfeiriad e-bost)
  • Disgrifiad llawn o'ch cwyn (gan gynnwys y mater a dyddiadau ac amseroedd perthnasol os y gwyddoch)
  • Enwau'r pobl yn CBAC sydd wedi bod yn rhan o'r mater hyd yn hyn, os y gwyddoch)
  • Copïau o unrhyw ddogfennau perthnasol a chyfeirio at unrhyw ohebiaeth gynt.

Beth sy'n digwydd nesaf

Unwaith y derbynnir cwyn ffurfiol, caiff ei chyfeirio at yr uwch-reolwr sy'n arwain y maes perthnasol yn CBAC. Bydd CBAC yn cydnabod derbyn eich cwyn o fewn 5 diwrnod gwaith ac o fewn y cyfnod hwnnw, bydd hefyd yn ystyried p'un ai gellir datrys eich cwyn mewn ffordd uniongyrchol.

Os oes angen ymchwilio eich cwyn yn bellach cyn y gellir ei datrys, bydd yr uwch reolwr yn sefydlu panel ymchwilio "cam 1" sy'n cynnwys cydweithwyr priodol yn yr un maes sydd heb fod yn rhan uniongyrchol o'r mater hyd yn hyn. Bydd y panel yn penderfynu ar argymhelliad priodol i'w weithredu gan yr uwch reolwr sy'n arwain y maes hwnnw o waith yn CBAC.

Ein nod yw cwblhau ymchwilio eich cwyn o fewn 10 diwrnod gwaith. Mae'n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi yn ystod y cyfnod hwn i gael gwybodaeth neu eglurhad pellach ac mewn ambell i achos, efallai byddwn yn argymell cyfarfod.

Unwaith y cwblheir yr ymchwiliad, byddwn yn eich hysbysu o'r canlyniad. Fodd bynnag, os yw eich cwyn yn un gymhleth, neu'n cynnwys pobl nad ydynt ar gael o fewn y cyfnod cychwynnol o 10 diwrnod, mae'n bosibl y bydd rhaid i ni ymestyn y terfyn amser. Os dyma'r achos, byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynghylch cynnydd yr ymchwiliad, y rhesymau dros yr oedi, a'r terfyn amser newydd.

Apelio yn erbyn y canlyniad

Os nad ydych yn derbyn canlyniad ymchwiliad "cam 1", dylid nodi'r rhesymau dros hynny'n eglur yn ysgrifenedig at Brif Weithredwr CBAC. Bydd yn sefydlu panel ymchwiliad "cam 2" i ystyried p'un ai oes unrhyw dystiolaeth newydd neu ychwanegol nad oedd ar gael ar gyfer panel "cam 1" neu p'un ai y dylid dehongli'r wybodaeth sydd ar gael yn wahanol. Ein nod yw cwblhau ymchwiliad "cam 2" o fewn 10 diwrnod a byddwn yn eich hysbysu o'r canlyniad.

Ymholiadau am ganlyniadau: trefniadau penodol

Mae trefniadau ar wahân ar gyfer gwneud ymholiadau am ganlyniadau gyda a gellir cael rhagor o fanylion am Ymholiadau am Ganlyniadau ar y wefan, a nid yw o fewn cwmpas y polisi cyffredinol hwn.

Ymholiadau pellach

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau am y polisi hwn at:

Ffion Lloyd - Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Cefnogi Cwsmeriaid)
Ffôn: 029 2026 5130
Ebost: ffion.lloyd@wjec.co.uk